Cin nedir, Cinler hakkında umumi bilgiler

1 – CİNLER HAKKINDA UMÜMI BİLGİ

Cinlerin varlığı, Kur’an-ı Kerim’in bir çok ayeti ve hadis-i şeriflerin açık ifadesi ile sabittir. Hatta cinler hakkında Kitab -ı Kerimde başlı başına bir sure mevcuttur. Yaratılışları insanların yaratılmasından daha evveldir. Çok zehirli bir ateşten yaratıl­dıkları Kur’an-ı Kerim’de anlatılır.48 Bir kısım islam alimleri cin­leri “Ervah-ı Süfliyye” yani aşağılık ruhlar diye adlandırmıştır. Gözle görünmezler. Onların görünme meleklerde olduğu gibi- bizim görecek kabiliyette olmayışımız sebebiyledir. Erkek ve dişi olanları vardır. “İnsanlardan bazı kimseler, cinden bazı kişilere sığınırlar… ” 49 ayeti bunu ifade eder. Evlenir, çoğalırlar, yer içerler. Doğar, büyür ve ölürler. Genci kocası vardır.

Yaratılışları türlü suretlere girmeğe, ağır işler görmeğe mü­saittir. Peygamber Süleyman Aleyhisselam, Belkis’ in tahtını Yemen’den getirtmek isteyince: “Cinden bir İfrit şöyle dedi: Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiri rim. Ben buna karşı herhalde güvenilecek bir kuvvete malikim.”50 Gelecek olan taht Yemen’de, Süleyman Aleyhisselam ise Kudüs’te bulu­nuyordu. Bu mesafeden t pek kısa bir zamanda getirmek bü­yük bir kuvvet ve sür’ate ihtiyaç gösterir. Aslında görünmeyen cinni, Hazreti Süleyman’la karşılıklı konuşması ise onun gözle görülebilecek bir surete girdiğini ifade eder. Sebe’ suresinin 12, 13, 14. ayetlerinde de Peygamber Süleyman Aleyhisselam’ın on­ları ağır ve meşakkatli işlerde kullandığı anlatılmaktadır.51

 

CİNLERİN MÜKELLEF OLMALARI

 Cinler, dünya ve ahiret ahkamı itibariyle insanlar gibi mükel­leftirler. Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de “Ben cinleri de, insanları da bana ibadet etsinler diye yarattım.” buyuruyor.52 Kıyamet günü ise, Hak Teala şöyle hitap edecektir; “Ey cin ve insan ce­ maati, içinizden size ayetlerimi nakleden, bu gününüzün gelip çatacağını ciddi şekildi hatırlatarak haber veren peygamberler gelmedi mi size? “53 Bu ayetler, her iki varlığın yaratılış gaye­sinin Allah’a ibadette bulunmak olduğunu ve ahirette sorumlu tutulacaklarını bildirdiği gibi, hiç olmazsa insanlara gönderilen peygamberler vasıtasıyla, Allah’ın emirlerinin onlara da tebliğ edildiği de anlaşılmaktadır. Peygamber Efendimizin de onlara İslam’ı tebliğ ettiğini ayet ve hadisler haber veriyor. Bu sebeple Peygamberimize “Rasulü’s-sakaleyn” yani insan ve cinlerin pey­gamberi denilir.

Peygamberimizi Kur ‘ an okurken dinleyen bir kısım cinlerin, kavimlerine vardıklarında şu sözleri söyledikleri haber verilir: “Biz gerçekten hayranlık veren bir Kur’an dinledik ki o, hakka ve doğruya götürüyor. Bundan dolayı biz de ona iman ettik. Rabbimize bundan sonra hiç bir şeyi asla ortak tutmayaca­ ğız.”54 Bir başka ayet-i kerimede, Peygamberimizi dinleyen cin­ lerin bir kısmının salih müslümanlar oldukları, bir kısmının böy­ le olmadıklarını söyledikleri beyan edilir. “Gerçekten kimimiz müsliimanlar, kimimiz ise zulmedenlerdir. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayıp bulanlardır. Zulmedenlere gelince onlar da cehenneme odun oldular.”55

İmam Müslim’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifin meali şöy­ ledir: İbnu Mes’ud diyor ki: “Bir gece Rasulüllah (s.a.) ile bera­ berdik, derken aramızdan kayboldu. Vadilerde , dağlarda aradık, bulamadık. Bu yüzden bütün geceyi endişe içinde geçirdik. Ni­ hayet sabaha erdik. Bir de baktık ki o Hira’ dan geliyor. Ya Rasu­ lallah dedik, sizi kaybettik, aradık bulamadık. Bu yüzden bütün gecemiz endişe içinde geçti. Şöyle bu yurdu: “Bana cinlerden da­ vetçi geldi. Onunla beraber gittim, onlara Kur’an okudum.” 56

Cinlerin mü’min olanları mü’minlerle beraber cennette , kafir olanları kafirlerle beraber cehennemdedir.

48 Hıcr suresi, , 15 / 27
49 Cin suresi, , 72 / 6
50 Nemi suresi, 27/ 39
51 Cinler hakkında daha geniş malum at için bak: Hak Dini Kur’an Dili: 7-5381 ve o surenin tamamı.
52 Zariyat suresi, , 51/ 56
53 En’am suresi, 6 / 130
54 Cinn suresi, , 72 / 1-2
55 Cinn suresi , 72 / 14-15
56 Mefil-i Kerim , H.B. Çan tay, 3-1075

Bir Cevap Yazın