Kaçakçılık yapmak günah mı, cezası nedir ?

Kaçakçılık, devletin kanunlarına aykırı olarak ticaret yapmak, tari­hı eser, mal ve benzeri şeyleri ülke dışına çıkarmak veya gümrüksüz, vergisiz eşyaları da ülkeye sokmaktır.

Kaçakçılık, haksız bir kazanç ve haksız bir rekabet ortamı oluştur­duğundan, devletin ve yasalara uygun olarak ticaret yapan kimselerin ekonomik güçlüklerle karşılaşmasına sebep olur. Ülke içerisinde üre­tilen mallar, dışarıdan gümrük vergisi ödenmediği için daha ucuza ge­ len mallar karşısında alıcı bulamaz. Bu yüzden devletin ve milletin huzur ve refahını düşünen kimseler, kaçakçılık yapmaz ve yapanlarıda hoş görmez.

İzinsiz olarak yurda giren malların kontrolü mümkün olmadığın­ dan zararları da önlenemez. Zaten kaçakçılık, milletin çıkarlarına ve devletin zararına olduğu için yasaklanmıştır. Örneğin; uyuşturucu maddelerin, ateşli silahların yurda sokulması kötü niyetli insanların emellerinden başka bir şeye hizmet etmez. Bunun gibi içeriden dışarıya izinsiz ve gümrüksüz olarak kaçırılan tarihi eserlerin ve diğer kıymetli sanat eserlerinin kendi kültürümüzden kaybettiğimiz birer parça olduğu unutulmamalıdır.

Dinimiz, devlet inin maddı ve manevı kaybına sebep olan kimsele­ri hoş görmez . Hatta, “vatan sevgisi imandandır.” prensibine göre ka­çakçılık yapan insanları vatan haini sayar. Çünkü dinimize göre çalı­şıp emek verilerek yasal yollardan elde edilen gelir kutsaldır. Devle­tin huzurunu bozup fitneye , fesada sebep olacak uyuşturucu gibi şey­lerden elde edilen kazanç ise haramdır.

Dinini, vatanını, milletini, devletini seven; ailesini, çoluk çocuğuu düşünen insan, kaçakçılıktan uzak durmalı ve bu konuda devletin yanında yerini almalıdır. Kaçakçılık, kendi ülkesinin ve milletinin ürettiği malları alıp sata­rak, dışarıdan devletten izinsiz ve gümrüksüz olarak getirilen malla­ra ilgi ‘göstermeyerek önlenebilir. Bu, hem kendimiz hem de ülkemiz için daha hayırlıdır. Fertler devlete karşı kendi sorumluluğunu yerine getirirse, devletimiz de daha iyi, daha ucuz ve daha kaliteli mal ve hizmet üretir. Bunu sağlamak için de kaçakçılıktan uzak durmalı, ya­panları yetkililere haber vermeliyiz.

Bir Cevap Yazın