Kıyamet ve Ahiret hakkında tembihler

1 – KIYAMET VE AHİRET HAKKINDA TEMBİHLER

 

  • – Kıyamet ve ahiret, bizim için tamamen gayb alemi du­rumundadır. Bu sebeple, kıyamet ve ahirete ait bilgi, sadece Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinden ve peygamberimizin en sıhhatli ve doğru olarak nakledilen hadislerinden alınır. Bundan dolayı bir kimsenin şahsı görüş ve kanaatini olduğu gibi almak ve ka­ bul etmek veya her rastlanılan kitapta görülen malumata itibar etmek doğru değildir.
  • – İnsanlar ancak gördüklerini anlarlar. Bilmedikleri birşey anlatlırken mutlaka bildiklerinden misal Böyle yapılma ­ dığı takdirde anlama imkanı yoktur. Bundan dolayı kıyamet ve ahirete dair anlahlan bir şey, çoğu zaman görüp bildiğimiz bir şeye benzetilmiştir. Sür, mizan, sırat, havz.. gibi. Bunlar hakikaten dünyada görülenler gibi üfürülüp ses çıkartan bir boru, bir terazi, bir köprü ve bir su havuzu mudur? Yoksa bizim hahr ve hayali­mizden geçmeyen bir şekilde yine bir üfürülen alet, bir ölçü ve tar­ih aleti, bir köprü ve bir havuz mudur? Maddi mi, manevi midir?

Bütün bunlar bugün için bilmemiz imkanı olmayan hususlardır. Aslına inanmak, fakat vasfı ile meşgul olmamak lazımdır.Ahirete ait olanlar, dünyadaki bildiklerimize benzetile­rek anlatılmış derken, bu anlatılanların, anlatıldıklarından daha başka şeyler olduğu zannedilmemelidir. Mesela mizan, mutla­ka günah ve sevabı tartacak bir ölçü aletidir. Sırat mutlaka üze­rinden geçilmesi gereken ve müslümanın geçebileceği, kafir ve münafığın geçmesi imkanı olmayan bir geçittir. Havz, mutlaka içenlerin bir daha susamayacakları bir içme mahallidir .

Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  Sur ve Sur'a üfürüş nedir ?

Bugün, ölçü aleti olarak kullanılan o kadar çok çeşitli terazi şekilleri vardır ve bundan sonra o kadar çeşitleri çıkarılabilir ki ahirette günah ve sevab ölçecek olan mizanın bunlardan hangisi gibi olacağını kestirmek ve mesela iki kefeli bir terazi gibi tasav­vur etmek daima hatalı bir sonuç verebilir. Bizim bildiklerimiz­ den tamamen ayrı bir terazi çeşidi olması daima mümkündür

Bir Cevap Yazın