Kafir nedir, kimlere denir ?

KAFİR Küfr, inkar etmek ve örtmek demektir. Hak Teala’yı, onun gönderdiği dini inkar edene kafir denilmiştir. Allah Teala’mn varlığı aşikar iken bu hakikati örtmeğe çıkan manasına da gelir. Kat’i delille sabit olan, kabul edilmesi mecburi olan zarfırat­ ı diniyyeden birini veya bir kaçını inkar ve red eden kimseye verilen bir isimdir kafir. Allah’ın varlığını, birliğini, peygamber olduğu açıkça bildirilen bir Nebi’yi, ahireti, Kitab-ı Kerimi veya Kur 1 an ayetlerinden bir kısmını inkar etmek gibi. Kafirler…

"Kafir nedir, kimlere denir ?"

Mümin nedir, kimlere denir ?

Allah’a ve Rasulüne ve onların haber verdiği her şeye tered­ dütsüz bir şekilaeinanan, sımsıkı bağlanan, İslam dininden baş­ ka hak din tanımayanlar mü’mindir. Dünyadan mü’min olarak göçtükleri takdirde sevapları günahlarından çok olduğu, veya afvedildiği, yahut şefaate layık görüldüğü hallerde varacakları yer cennettir. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç bir insanın hatır ve hayalinden geçiremediği nimetlere kavuşa­caklardır. 87 Nebiler Serveri (s.a.v.) Efendimiz bunları anlattıktan sonra şöyle buyurmuştur: Benim bu sözlerimi doğrulayacak olan, Yüce Rabb’imizin kitabındaki şu ayettir:…

"Mümin nedir, kimlere denir ?"

İman ve İslam

İnsanları, a) İslam dinini kabul edenler, b) Kabul etmiş gö­rünenler ve c) Reddedenler olmak üzere üç kısımda incelemek ve üç sınıfa ayırmak mümkündür. Kur’an-ı Kerim’de ve Hadfs-i Şeriflerde de bu üçlü taksime riayet edilmiştir. Biz önce iman ve islam üzerinde duralım: 1 – İMAN ve İSLAM Mü’min ve müslim (müslüman) aynı şahsa verilen iki isimdir. Allah’a göre mü’min ile müslim arasında fark yoktur. Mü’min olan müslimdir, müslim olan da mü’mindir. İman ve İslam, birbirine göre…

"İman ve İslam"

Büyük Kıyamet Alametleri nelerdir ?

VII –   BÜYÜK  KIYAMET ALAMETLER Huzeyfetü’l-Gıfari (r.a.) diyor ki: “Biz aramızda konuşurken Rasfılullah çıkageldi. Ne konuşuyorsunuz? dedi. Arkadaşlar, kı­ yametten bahsediyoruz, dediler. Efendimiz o zaman: Kıyamet, kendinden evvel on tane delil ve alamet görmenizden evvel kop­ mayacaktır, dedi ve: Dumanı, Deccalı, Dabbe’yi, güneşin battığı taraftan doğmasını, Meryem oğlu İsa Aleyhisselam’ın inişini, Ye’cfıc ve Me’cfıc’u ve üç çöküntüyü: doğudaki yer çökmesi, ba­ tıdaki çöküntü ve Arap Yarımadasındaki bir yer çökmesi, bun­ ların en sonuncusu olarak Yemen’den…

"Büyük Kıyamet Alametleri nelerdir ?"

Kıyamet Alametleri nelerdir ?

KIYAMETİN ALAMETLERİ Kıyametin ne zaman kopacağı kimsenin bileceği bir husus değil ise de, onun yaklaştığını ifade eden alametler vardır. Gökte kümelenen bulutlardan yağmurun yağacağı tahmini yapılabilir. Hatta yağmasından evvel esen hususi bir rüzgar ni­ hayet bir iki dakika sonra yağmur damlala:çının düşeceğini an­ latır. Denizde balıkların birden bire kaynaşn\ası hatta bir  kısmı­ nın karaya vurması biraz sonra kopacak bir fırtınaya alamettir. Ağaçlarda açan çiçekler, kendilerinden sonra orada  bitecek olan bir meyveyi müjdelerle r. Karşımızdaki insanın…

"Kıyamet Alametleri nelerdir ?"

İslam’da Kıyamet ne zaman kopacaktır ?

V –   KIYAMETİN ZAMANI   Kıyamet ne zaman kopacaktır? Bu suali Cebrail Aleyhis­ selam kimsenin tanımadığı bir insan şeklinde gelerek Peygam ­berimizle konuştuğu zaman sorduğunda Peygamberimiz: “So­rulan, sorandan daha bilgili değildir” (Ben de senden fazla bir­şey bilmiyorum) cevabını vermiştir. İmam Tirmizi’nin naklettiği bir hadiste peygamberimiz:”Na­sıl huzur duyar ve lezzet bulabilirim ki İsrafil ağzını sura daya­mış, kulak vermiş izin bekliyor. Ne zaman emredilirse o zaman üfürecektir” buyurur.23 İşte yaratılanlar arasında, şayet bilen olsaydı, bilmesi imkanı olan…

"İslam’da Kıyamet ne zaman kopacaktır ?"

Kabir Azabı ve İkramı nedir ?

Ehl-i sünnet alimleri, kabirde ikram veya azabın görüleceği hakkında ittifak halindedirler. Bazı ayetler ve Peygamberimiz­ den nakledilen sahih hadisler bunu göstermekterdir. 1 – Kur’an-ı Kerim ‘ de şöyle buyurulmaktadır: “Cehennem ateşi… Firavun ve hanedanı, sabah akşam bu ateşe arzolunurlar. Kıyametin kopacağı gün de denilir ki: Firavun hanedanını ate­şin en şiddetlisine sokun.”18   Kıyamet kopmadan evvel, Fir’avn ve onun yardımcısı duru­munda olanların sabah ve akşam arzedildikleri azab öldükten sonra yapılan azabdır ki kabir azabından başkası değildir.…

"Kabir Azabı ve İkramı nedir ?"

Kabir Ahvali nedir ?

İmam Azam ebu hanife fıkhı Ekber isimli ktiabında ” münker ve Nekir tarafından yapılacak olan sual haktır. Mutlaka olacaktır. İnsanın ruhunu cesedine bir müddet için iade edilmesi kafir ve bir takım ısyankar, fasık müminler için kabrin sıkıştırması da hak ve gerçektir der. Rasulü Emin s.a.v efendimiz şöyle buyurmuştur. ” Dünyada hissedeceğiniz lezzetleri sona erdirecek olan ölümü sık sık hatırlayın. Çünkü gömüleceğiniz mezar hergün ” Ben gariplik yurduy m. Ben tek başına kalacak olanın eviyim. Ben…

"Kabir Ahvali nedir ?"

Meleklerin Kuvvet ve Süratleri nedir ?

Melekler bir an içinde en uzak mesafelere gidebilir, verilen vazife ne kadar ağır olsa yapar, istedikleri şekle girerler. Bütün bunlar Cenab-ı Hakkın onları bu kabiliyette yaratması, izin ve müsaadesiyledir. Aşağıya meallerini alacağımız ayetler bu hu­suslara delalet etmektedir. “Melekler de, ruh da oraya bir günde yükselip çıkar ki mesafesi (dünya seneleriyle) elli bin yıldır.”7Elektriğin ve ışı­ ğın hızı düşünülürse – ki saniyede üç yüz bin kilometredir-Allah Teala’ nın’ melekleri de aynı hızda, hatta daha büyük hızda…

"Meleklerin Kuvvet ve Süratleri nedir ?"

Melekler görünür mü ?

Meleklerin görünmeyişleri, mevcut olmadıklarından veya asla görünmez olduklarından değil, bizim onları görecek kabi­liyyet üzere yaratılmadığımızdandır. Var olduğu bilinen, ilim yoluyla ispat edilen, hissedilen fakat görünmeyen nice varlık­ ar vardır. Yine kainatta, var olduğu halde duymadığımız pek çok seslerin varlığını inkar etmek mümkün müdür? (5) Mesela: Akıl ve ruhun var olduğu, inkar edilemiyecek gerçeklerden­dir. Röntgen şuaları, x ışınları, radyo aktivite, güneşin ultravi­yole ışınları gibi hakikaten var olan fakat gözle görünmeyen mevcutlar vardır. Yer çekimi, hava basıncı,…

"Melekler görünür mü ?"