Başkalarının emeğine saygı duymak.

Başkalarının emeğine saygı duymak; yapılan çalışmanın iyi değer­lendirilmesi ve karşılığının zamanında ödenmesi demektir. Emek kut­saldır, başkalarının emeğine saygı duymak gerekir.Dinimiz emeğe saygı duyulmasını, çalışana hakkının tam ve zama­nında verilmesini emreder. İşçinin emeğine saygı göstermek işverenin borcudur. İşveren, işçinin hakkını zamanında ve tam olarak vermeli, işçinin sıhhatini korumalı, iş güvenliğini sağlamalıdır. İşveren işçinin hayat seviyesini yükseltmeyi hedef almalıdır. Peygamberimizin ; “İşçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yediriniz, giydiklerinizden  giydiriniz, onlara kaldıramıyacakları yükleri yüklemeyiniz, eğer yüklerseniz kendilerine yardım…

"Başkalarının emeğine saygı duymak."

Yağma yapmak, Adaletsiz davranmak günah mı ?

Yağma ve yağmacılık, genellikle savaş sonunda zafer kazanmış t­arafın , karşı ta rafın canlı kalanlarını tutsak olarak alması ve mallarını ele geçirmesi, şeklinde görülür. Aynı şekilde deprem, yangın, sel gibi tabi afetlerin ardından, ev ve iş yerlerinin veya afete uğrayanlar için yapılan yardımların talan edilmesi şeklinde de görülmektedir. İslam dinı, haksız kazancı haram sayar. Yağma ve talanda bir çeşit haksız kazanç olduğu için helal değildir. Çünkü gerek şahsı , gerekse devlete ait her hangi bir…

"Yağma yapmak, Adaletsiz davranmak günah mı ?"

Devletin malını kötüye kullanmak günah mı ?

Devlet; toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyası bakımdan teş kila t­ lanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır. Bir milletin birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşayabilmesi için ge­rekli olan en önemli faktörlerden biri de devlettir. Bu nedenle devle­timizin kıymetini bilmeli, onu bir emanet bilip korumalıyız . Çünkü di­nimiz ise, emaneti korumayı, gözetmeyi, sahip çıkmayı emre der. Hat­ta Peygamberimiz; “İdare, yönetim işi layık olmayanlara verildiğinde kıyameti gözetleyiniz.”Ol der. Bir başka sözlerinde ise, “Emanete ri­ayet etmeyenin imanı…

"Devletin malını kötüye kullanmak günah mı ?"

Kaçakçılık yapmak günah mı, cezası nedir ?

Kaçakçılık, devletin kanunlarına aykırı olarak ticaret yapmak, tari­hı eser, mal ve benzeri şeyleri ülke dışına çıkarmak veya gümrüksüz, vergisiz eşyaları da ülkeye sokmaktır. Kaçakçılık, haksız bir kazanç ve haksız bir rekabet ortamı oluştur­duğundan, devletin ve yasalara uygun olarak ticaret yapan kimselerin ekonomik güçlüklerle karşılaşmasına sebep olur. Ülke içerisinde üre­tilen mallar, dışarıdan gümrük vergisi ödenmediği için daha ucuza ge­ len mallar karşısında alıcı bulamaz. Bu yüzden devletin ve milletin huzur ve refahını düşünen kimseler, kaçakçılık yapmaz…

"Kaçakçılık yapmak günah mı, cezası nedir ?"

Adam öldürmek, cana kıymak günah mı ?

İnsanın doğuştan sahip olduğu en temel hakkı, yaşama hakkıdır. Allah’ın verdiği canı yine ancak o alabilir. İnsan hayatında çeşitli yan­lışlar yapabilir. Yüce Allah, ona yaptığı hataları düzeltmek için zaman ve fırsat tanırken, insanın Allah’ın verdiği cana kıyması, imana da ah­laka da uygun değildir . Kazanmak, her zaman kaybetmekten daha iyi­dir. Bu yüzden “Kul kusursuz olma z.” sözünü de göz önüne alarak insanlara, yaptıkları yanlışları düzeltmek için zaman ve fırsat tanınma­lıdır. Kuran’da “…Kim bir cana karşılık…

"Adam öldürmek, cana kıymak günah mı ?"