Dinimiz’de baba hakkı nedir ?

Babalarımız da bizim yetişmemiz için annemizle omuz omuza verip üzerine düşen her tür katkıyı sağlamıştır. Önümüze gelen sıcak bir çor­bada, giyinip kuşandıklarımızda, gezip eğlenmelerimizde onun katkısı vardır. Peygamberimiz bizlere , iyi davranılmaya en layık kişilerin anne ve babamız olduğunu bildirmiştir. O nedenle bizler anne ve babamıza saygı ve sevgide kusur etmemeli, onlar için her türlü özveride bulunmalıyız . Üstelik Yüce Allah, bizlere açık bir dille anne babaya iyi davranmayı öğütlemiştir. Anne ve babamız bizimle aynı…

"Dinimiz’de baba hakkı nedir ?"

Örf ve Adet kavramları nedir ?

Örf ve Adet Kavramları Örf, toplumda gelenek haline gelen, çoğunluğun veya toplumun tamamı tarafından beğenilip kabul edilen esaslar demektir. Örf yerine bazen, “gelenek, töre, anane” kelimeleri de kullanılmaktadır. Örfler yaptırım gücünü, milletin tarihinden ve kültür hayatından alır. Yıllarca toplum tarafından yaşanarak kökleştikleri için onlara bü­yük ölçüde itibar edilir. Bu yüzden örfler, toplumda yer etmiş iyi dav­ranışlardır. Din ve ahlak kurallarına uygun olarak yaygınlaşmıştır. Za­ten kelime anlamıyla örf, “iyilik” demektir. Bu yüzden örfler toplumun faydasına, iyiliğine…

"Örf ve Adet kavramları nedir ?"

İslam’da Emir ve Yasaklar nelerdir ?

İslam, getirmiş olduğu inanç sistemi yanında bir takım kurallar ve ölçüler de içeren bir dind ir. Allah insanlara, yaşamlarını sürdürürken bu kurallara uymalarını emretmiştir. Yüce Allah’ın insanların uyması için koyduğu kurallar olan emir ve yasaklar, onları hem dünya da hem de ahirette mutlu ve huzurlu kıl­mak için konulmuştur. Yüce Allah Kur’an’da insanı başıboş bırakmadığını belirtmekte­dir.Buna göre, birtakım görev ve sorumluluklarımız vardır. Allah’ın bildirdiği bu görev ve sorumlulukları yapmak, yasaklardan kaçınmak her Müslüman’ın en başta bilmesi…

"İslam’da Emir ve Yasaklar nelerdir ?"

İslam ve Ahlâklı olmak

İslâm ve Ahlâk İman ve ibadetlerimizin ahlak ile sıkı bir ilişkisi vardır. Dinimiz sa­dece günlük ibadetlerin yerine getirilmesinden ibaret değildir. İnan­manın ve ibadetlerin ana gayesi insanı ahlaklı kılmak ve erdemli bir kişilik edinmesine yardımcı olmaktır. Bu hususa büyük önem veren dinimiz teoriden çok pratiğe değer veren yetkin bir ahlak sistemi ge­tirmiştir. Bu ahlak anlayışı sırf kişilerle sınırlı kalmamış toplumları in­san-doğa ve insan toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen kapsamlı bir ilkeler sistemi getirmiştir.İslam’a göre din güzel ahlaktır.…

"İslam ve Ahlâklı olmak"

İslam’da inanç ve ibadet nedir ?

İbadet Nedir ? İbadet; sözlükte, Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına itaat etmek ve kullukta bulunmak anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ibadet; bizi yaratan ve çevremizi bin bir türlü nimetlerle donatan Yüce Rabb’imize karşı saygıda bulunmak, onun emir ve yasaklarına uymak, yap­makla yükümlü olduğumuz kulluk görevini yerine getirmektir. İnsanın görevi, varlığını borçlu olduğu yaratıcısının emir ve yasak, lafına göre hareket etmek, iş ve davranışlarında onun hoşnutluğunu gözetmektir. Allah’ın nelerden razı olup nelerden razı olmadığını öğ­renmek ise kulluk…

"İslam’da inanç ve ibadet nedir ?"

İslam Dinimizde Kaza ve Kader İnancı

Evrende, canlı cansız her ne varsa , hepsi bir plan ve programa g­öre yaratılmıştır. Yaratıcı, evrene hareket vermiş , bu hareket de bir denge ve düzen içerisinde devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz alem, kurulmuş hassas bir saat gibi, mükemmel ve düzenli bir şek­ilde işlemektedir. Bu düzen, atomdan güneş sis temine, hücreden insa­na kadar aynı özellikleri göstererek devam etmektedir. Soluduğu muz havanın oluşumu, yıldızların uzaklık ve yakınlıkları, Ay, Güneş ve di­ğer gezegenlerin konumları, tam bir matematiksel incelik…

"İslam Dinimizde Kaza ve Kader İnancı"

İslam Dinimizde Allaha İman

Her şey ona bağlı olduğu için bir çatışma ve ­ ya düzensizlik de söz ko­nusu olamaz. Ayrıca İs­lam inancına göre Allah’ın yaratması her an devam etmekte ve evrendeki de­ğişim, gelişim sürmekte­dir. Bu durum, bize şunu gösterir ki Allah evrenle her an ilişki içerisin dedir. Yani onun düzenli bir şe­kilde işleyişini sağlamakta, yeni varlıklar yaratmaktadır. Çünkü, o her an bir iştedir.Yüce Allah’ın yarattığı varlıklar içerisinde konuşan, düşünen ve öl­çülü hereket edebilen, gelişen durumları yorumla yabilen tek…

"İslam Dinimizde Allaha İman"

İslam Dinimizde Kitaplara İman

İslam’ın inanç esaslarından biri de kitaplara lnanmaktır. Yüce Allah’a ve meleklere inanan bir kimse ilahı kitaplara da inanmakla yü­kümlüdür. İnsan, akıl sahibi olması sebebiyle hem diğer canlılardan üstün hem de birtakım sorumlulukları olan bir varlıktır . O, aklını kullanarak yeryüzünde kendisi ve diğer insanlar için mutlu ve huzurlu bir ya­şam kurmanın yollarını aramakla sorumludur. İnsan, bu konuda elin ­ den gelen çabayı göstermelidir. Üstelik bu noktadaki çaba sadece in­sanı bir arayış değil, aynı zamanda ilahı…

"İslam Dinimizde Kitaplara İman"

İslam Dinimizde Peygamber İnancı

İslam dininde yer ala n inanç esaslarından bir dığeride Peygamberlere inanmaktır.Peygamber, sözlükte; “haber getiren” anlamına gelir. Tanım olarak peygamber; Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını, haber ve hükümlerinı insanlara bildirip açıklamak üzere, insanlar arasından seçip görevlen­dirdiği elçi demektir.Kur’an’da peygamber yerine resul ve nebi keli­meleri kullanılır. Peygamberlik, Allah tarafından verilen yüce bir görevdir. Allah’ın bir lütfudur. İnsanlar, çalışıp çabalamakla her makam ve mevkiye yükselebilirler, fakat peygamber olamazlar. Zaten bu yol, Sevgili Peygam­berimiz Hz. Muhammed’le kapanmıştır. Artık başka…

"İslam Dinimizde Peygamber İnancı"

İslam Dinimizde Meleklere İman

İslam dinine göre Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine inanan insan onun Kur’anıkerim’de haber verdiği varlıklara da inanmalıdır. Melek­lerin varlığı da kutsal kitabımızda açıkca söz konusu edilir. O halde Müslüman bir kimsenin meleklere de inanması gerekmektedir. Bu hu ­ sus, imanın şartlarından biridir. Melekler gözle görme olanağımız olmayan nurani varlıklardır. On­ların mahiyetini, nasıl olduklarını en iyi bilen, Yüce Allah’tır. Zira o, bilgisi ve sonsuz kudreti ile, bizim dışımı da küçük büyük, görünen ve görünmeyen pek çok…

"İslam Dinimizde Meleklere İman"