Sur ve Sur’a üfürüş nedir ?

SUR VE SUR’A ÜFÜRÜŞ

Sur, Peygamber Efendimiz tarafından üflenen bir boru diye anlatılmıştır. Ona İsrafil Aleyhisselam üfürecektir.

İlk üfürüş hafif olandır. Bu üfürüş kıyamet öncesi müthiş ve umumi bir•zelzelenin meydana gelmesine sebep olur. Bu zelze­ leden bahseden ayetlerde Yüce Rabb’imiz durumu şöyle haber veriyor: “Ey insanlar!… Rabbinize ciddi bir saygı duyun ve ko­runun. Çünkü kıyamet zelzelesi pek büyük bir zelzeledir. Onu göreceğiniz günde her anne, emzirdiği çocuğunu unutur ve arayamaz olur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanla­hep sarhoş halde görürsün. Aslında onlar sarhoş değillerdir fakat  Allah’ın  azabı  şiddetlidir.”46   Bu  zelzele  neticesinde  yer, içindeki bütün madenleri ve hazineleri dışarı fırlatacak, İnsanlar

şaşırıp kalacak ve “Bu dünyaya neler oluyor?…” demekten ken­ dini alamayacaktır.47

Bunun ardından asıl kıyameti koparan nefha (Üfürüş) gelecektir.

Buna Nefha-i Sa’k denir. Bu nefha yani üfürüş ile Allah Teala’nın diledikleri müstesna olmak üzere canlı her varlık der­ hal düşüp can verecektir. Bu üfürüş ile göklerde ve yerde Allah Teala’nın helak olmasını istemediklerinden başka her şey mah­ volacaktır. 48 Öyle ki insanlar ne bir vasıyyet yapma imkanı bu­lur, ne de ailesine dönebilir. 49 Bu nefha’dan sonra hiç kimse için bir tek nefes alma imkanı kalmamıştır. Allah Taala’nın ölmesini murad etmediği varlıklar ihtimal ki dört büyük melek, Hamele-i Arş.. gibi varlıklardır. Bunların (Levh, Kalem, Arş, Kürsi, Cen­net, Cehennem  ve burıların ehil  ve hazineleri;  Ervah 50    olduğuda nakledilir. “Allah’ın zatından başka her şey mahvolacaktır” 51 ayetinin hükmü gereğince Bunlar da belli bir süre için mahve­ dilir. Yüce Rabb’imiz “Bugün mülk kime aittir?” dediği zaman cevap verecek hiç bir fert mevcut değildir. Yine Yüce Allah cevap verir: “Bir ve her şeye galip olan Allah’ındır.” 52

Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  Haşr nedir, ne demek ?

En son olarak mahvedilenler, Cebrail, Mikail, Azrail ve özel­likle İsrafil tekrar ilk elde yaratılacaklardır. Çünkü tekrar diriliş için Sur ‘ a üfürecek olan Hz. İsrafil’dir. İkinci Sur: Buna Nefha-i Kıyam denir. Bu sur ile, evvelce ölen­lerin tamamı da bir anda yerden ot biter gibi tekrar dirilip dünya hayatının hesabını vermek üzere Huzur-u Rabbü’l Alemine sevk olunurlar. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Sur’a üfü­ rülmüştür. Artık bakarsın ki, onlar kabirlerinden kalkıp Rab­lerinin murad ettiği yere ve cihete doğru koşup gidiyorlar.53

Bu iki sur arasında ne kadar zaman geçeceğini kesin ola­rak bilmiyoruz. Ancak bir ve ikinci surların birbiri ardı sıra, arada hiç fasıla olmaksızın üfürülmeyeceği muhakkaktır. Ebu Hüreyre (r.a .) bu iki nefha arasında kırk … bulunacağını söyle­miş, fakat bu kırkın gün mü, ay mı, yıl mı… olduğu hakkında malumat verememiştir.

İki sür arasında bir müddet için azabın kesileceği, kafir ve mü­nafık olanların da bu arada istirahat edecekleri anlaşılmaktadır . Çünkü kalktıklarında “Eyvah bize, uyuduğumuz yerimizden / uykumuzdan bizi kim kaldırdı?” diyecekler. Onlara melekler tarafından: “Bu, Allah’ın va’dettiği ve peygamberlerin doğru olarak haber verdikleri gündür.” cevabı verilecektir.54

Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  İslam'da Kıyamet ne zaman kopacaktır ?

46 Hace suresi, 22/ 1, 2
47 Zilzal ur esi, 99 / 2, 3
48 Zümer suresi, 39 / 68
49 Ya-Sin suresi, 36 / 50
50 Miftahu’s-Saade: 160.
51 Kasas suresi, 28 / 88
52 Mü’ min suresi, 40 / 16
53 Ya’ sin suresi,36/ 51
54 Ya-sin suresi, 36/ 52

Bir Cevap Yazın