İbâdet Nedir, Amel Ne Zaman İbadet Olur ?

SORU: İbâdet nedir? CEVAP: İbâdet: Allah’ın sevdiği ve hoşnut olduğu bütün sözleri, gizli ve açık bütün amelleri buna aykırı ve ters hususlardan uzak kalmayı ifade eden kapsamlı bir isimdir. SORU: Bir amel/iş, ne zaman ibâdet olur? CEVAP: Eğer o amelde şu iki husus mükemmel olarak bulunursa o ameI/iş ibâdet olur. Bunlar, mükemmel derecede muhabbet/sevgi ve mükemmel derecede tezellüI/alçalmadır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ’7mân edenlerin Allah’a olan sevgileri daha şiddetlidir.”[Bakara, 2/165]; “Şüphe yok ki Rablerinin korkusundan…

"İbâdet Nedir, Amel Ne Zaman İbadet Olur ?"

Kulun Rabbini sevdiğinin Alameti Nedir ?

SORU:Kulun Rabbini sevdiğinin alâmeti nedir? CEVAP: Bunun alâmeti Yüce Allah’ın sevdiklerini sevmesi, O’nun öfkelendiği şeylere buğzetmesidir. Yine, O’nun emir lerine uyup, yasaklarından sakınması, O’nun sevdiği dostla nm dost bilip, düşmanlarına düşman kesilmesidir. Bundan dolayı imânın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir. SORU: Kullar Allah’ın sevdiği ve hoşnut olduğu şeyleri hangi yolla bilebilirler? CEVAP: Onlar bunu; Yüce Allah’ın sevip hoşnut olduğu şeyleri emredici, kerih görüp istemediği şeyleri nehyedici olarak peygamberler göndermesi ve…

"Kulun Rabbini sevdiğinin Alameti Nedir ?"

Abd’ın/Kul’un anlamı nedir?

SORU: Abd’ın/Kul’un anlamı nedir? CEVAP: Eğer abd/kul kelimesiyle, müsahhar kılınmış, emre amâde edilmiş, hazırlanmış anlamına gelen ”eI-muabbed”anlamı kastediliyorsa bu manasıyla bütün yaratılmışları kapsar. Bu durumda kuI/abd; akıllı-akılsız, yaş-kuru, hareketli-hareketsiz, görünen-görünmeyen, mü’min-kâfîr, sâlih-günahkâr ve bunların dışında ulvî ve süflî âlemlerdeki bütün yaratılmışları kapsayan bir mana olur. Bütün bu varlıklar Allah azze vecelle’nin rabliğine boyun eğmişlerdir. O’nun boyun eğdirmesiyle boyun eğerler, O’nun tedbiriyle çekip çevrilmektedirler. Onların her birinin şeklini aldığı bir çizgisi, sonunda kendisine vardığı bir sınırı…

"Abd’ın/Kul’un anlamı nedir?"

Yüce Allah Cinleri ve Şeytanlerı Neden Yarattı ?

SORU 2: Yüce Allah’ın mahlükâtı kendisi için yarattığı bu amaç nedir? CEVAP: Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları ancak hak ile yarattık; fakat onların çoğu bilmezler.” [ed-Duhân. 44/38, 39) ”Biz göğü, yeri ve onların aralarında olanları boşuna yaratmadık. Bu, kafirlerin zannıdır.” [Sad, 38/27] ’Allah gökleri ve yerleri hak Ile ve her kişiye kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez.” ”Ben cinleri ve Insanları…

"Yüce Allah Cinleri ve Şeytanlerı Neden Yarattı ?"

Kulların üzerine vâcip olan şeylerin ilki nedir ?

SORU 1: Kulların üzerine vâcib olan şeylerin ilki nedir? CEVAP: Kulların üzerine vâcib olan şeylerin ilki; Allah tarafından ne için yaratıldıklarını, Allah’ın kendilerinden ne maksatla mîsâk/söz aldığını, rasüllerini onlara ne ile gönderdiğini, kitâbları üzerlerine ne için indirdiğini, dünya ve ahiretin, cennet ile cehennemin niçin yaratıldığını, Hâkka’nın ve Vâkıa’nın [kıyâmetin] ne sebeple gerçekleşeceğini terazilerin ne hakkında kurulup, amel defterlerinin (sahiplerini bulmak üzere) ne için uçuşacağını, bedbahtlığın ve bahtiyarlığın sebebinin ne olduğunu ve nürların -ki Allah’ın kendisi…

"Kulların üzerine vâcip olan şeylerin ilki nedir ?"

Cennete Girer Mealindeki Hadisler

CENNETE GİRER MEALİNDEKİ HADİSLER A -Bazı hadîslerde zerre kadar imam olanın cennete gireceğinden bahsedilir. Bu hadislere baktığımızda amelsizliğin veya fena amellerin zarar vermeyeceği gibi bir mânâ anlaşılır. Önce bu hadîslerden örnekler görelim: 1 Ebu Hüreyre anlatıyor. Resülüllah (s.a.) şöyle buyurdu: ”Ben Allah’dan başka hiç bir ilâh bulunmadığına ve benim de Allah’ın Resulü olduğuma şehadet ederim. Bu iki esasa şüphesiz şekilde inanmış olarak Allah’a kavuşan bir kulun cennetten mahrum bırakılması olamaz.”74 2 Allah’dan başka hiç bir ilâh…

"Cennete Girer Mealindeki Hadisler"

Cennete Giremez Malindeki Hadisler

CENNETE GİREMEZ MEALİNDEKİ HADİSLER Bazı hadîslerde bir takim fena amelleri yapan yahut bazı fena huylara sahip olanların cennete giremiyeceği bildirilmiştir. Meselâ: 1-Kalbinde zerre ağırlığınca kibir duygusu bulunan kişi cennete giremez. 67 2- İnsanlar arasında fitne ve fesad çıkaracak şekilde söz taşıyan kişi cennete giremez.68 3-Üç kişi vardır ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz: Yaptığı iyiliği başa kakmayı âdet edinen, satılık malını yalan yeminle yüksek fiyatla satmaya çalışan, yerleri süpürecek derecede uzun elbise giyerek kibir ve…

"Cennete Giremez Malindeki Hadisler"

İmanın Kuvvetli veya Zayıf Olmasının Delilleri

a) ”Kendilerine O’nun âyetleri okunduğu zaman bu okuyuş onların imanlarını artırır” b) ‘‘Müminler düşman ordularını görünce, işte Allah’ın ve Rasülünün bize vaad ettiği şey budur. Allah ve peygamberi gerçeğe uygun olanı söylemişdir, dediler. Bu onların imanlarını, teslimiyetlerini artırmaktan başka bir şey yapmadı.”14 c) ”Sizden kim gayr-i meşru bir şey görürse onu eliyle değiştirsin. (Kuvvet kullanarak yapılmasına engel olsun.) Güç yetiremezse diliyle karşı koysun. yine güç yetiremezse kalbiyle ona nefret duysun. Bu (üçüncü) ise imanın en zayıf…

"İmanın Kuvvetli veya Zayıf Olmasının Delilleri"

Dini İmanın Artması ve Eksilmesi

İMANIN ARTMASI ve EKSİLMESİ İmanın artması ve eksilmesini iki yönden inceleme mecburiyeti vardır: a) İman, inanılması mecburi olanlar yönünden artmaz veya eksilmez.12 Her mü’min ve müslüman için imanın şartı, yani inanılacak olanlar altı tanedir. Bu altı şart ise (âmentü billahi…) de ifade edildiği üzere Allah’ın var ve bir olduğuna, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere inanmaktır. Bu sayı hiç bir kimse için ne artar ve ne de eksilir. Hiç bir kimseye bir başkasından farklı iman…

"Dini İmanın Artması ve Eksilmesi"

İcmâli ve Tafsîlî İman Nedir

İcmâli ve Tafsîlî İman Nedir İmanın makbul ve muteber olan en kısa şekli: Peygamberimize ve O’nun Allah tarafından getirip haber verdiği her şeye inanmaktır. Buna İcmâlî İman denilir. Tek cümle haline getirilmiş, topluca ve kısaca ifade edilmiş iman demektir. İcmâlî iman, müslümanların avam tabakasına, yani okuyup yazması olmayan, din tahsili imkânını bulamayan, kültür seviyesi normalin altında olanlara tanınmış bir kolaylıktır. Dinî eğitim ve öğretimden uzak bulunan veya bu eğitimi yapacak kadar zaman ve imkân bulamayan…

"İcmâli ve Tafsîlî İman Nedir"