Haşr nedir, ne demek ?

HAŞR Lügat manası toplamaktır. Dini manası ise, ölüleri çürüyen ve dağılan parçalarını hesaba çekmek üzere hayat verip bir araya toplam aktır.Allahu Teala, nefha-ı kıyam, ile, ölüleri tekrar diriltecektir. Bu diriltiş dünya hayatında olduğu gibi yine ruh ve cesedin bera­berliği halinde olacaktır. Diriltilen sadece ruh değildir. Bu mev­zuda gelen ayetler ve hadisler, ruhun cesetle beraber olacağını anlatmaktadır . Buna “Haşr-i cismanı” denilir. Haşr-i cismani imam olmayan veya zayıf imanlı olanlara im­kansız bir şey gibi görünür .…

"Haşr nedir, ne demek ?"

Sur ve Sur’a üfürüş nedir ?

SUR VE SUR’A ÜFÜRÜŞ Sur, Peygamber Efendimiz tarafından üflenen bir boru diye anlatılmıştır. Ona İsrafil Aleyhisselam üfürecektir. İlk üfürüş hafif olandır. Bu üfürüş kıyamet öncesi müthiş ve umumi bir•zelzelenin meydana gelmesine sebep olur. Bu zelze­ leden bahseden ayetlerde Yüce Rabb’imiz durumu şöyle haber veriyor: “Ey insanlar!… Rabbinize ciddi bir saygı duyun ve ko­runun. Çünkü kıyamet zelzelesi pek büyük bir zelzeledir. Onu göreceğiniz günde her anne, emzirdiği çocuğunu unutur ve arayamaz olur. Her hamile kadın çocuğunu…

"Sur ve Sur’a üfürüş nedir ?"

Kıyamet ve Ahiret hakkında tembihler

1 – KIYAMET VE AHİRET HAKKINDA TEMBİHLER   – Kıyamet ve ahiret, bizim için tamamen gayb alemi du­rumundadır. Bu sebeple, kıyamet ve ahirete ait bilgi, sadece Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinden ve peygamberimizin en sıhhatli ve doğru olarak nakledilen hadislerinden alınır. Bundan dolayı bir kimsenin şahsı görüş ve kanaatini olduğu gibi almak ve ka­ bul etmek veya her rastlanılan kitapta görülen malumata itibar etmek doğru değildir. – İnsanlar ancak gördüklerini anlarlar. Bilmedikleri birşey anlatlırken mutlaka bildiklerinden misal…

"Kıyamet ve Ahiret hakkında tembihler"

Kur’an ve Hadiste Melekler

IV – KUR’AN VE HADİSLERDE MELEKLER   – Ebudderd a (r.a.) Rasul-i Ekrem Efendim iz den nakledi­ yor: “İlim arzu ederek yola çıkan kimseye, Allah Teala cenne­te giden bir yolu kolaylaştırır. Melekler de, ilim arayana olan sevgi ve hoşnutlukları sebebiyle kanatlarını “64 – Ebu Hüreyre (r.), Efendim izin şöyle buyurduğunu an­latıyor: “Cuma günü olunca, mescidin kapılarından herbirin­de, evvel geleni ve daha sonra gelenleri sırasıyla yazan melek­ler bulunur. İmam – minbere çıkmak üzere – geldiği zaman…

"Kur’an ve Hadiste Melekler"

Şeytan nedir, neden günaha sokar ?

III – ŞEYTAN Şeytan asıl itibareiyle cinlerdendir, onlar gibi ateşten yaratılmıştır. Allah Teâlâ’ya uzun süre müddet isyan etmeden ibadette bulunduğu için, melekler seviyesine yükselmiş meleklerin Âdem Aleyhisselam’ a onu kıble edinip secde etmeleri emrine itiraz et­miş, kendisinin ateşten, Adem’in topraktan yaratıldığını, bu se­beple de Adem’den hayırlı olduğunu iddia etmiştir. Emre itiraz etmesi, Allah’ın emrini hikmetsiz ve manasız bulması, kendisi­nin Allah Teala’dan daha iyi ve isabetli hükme vardığını iddia etmesi durumu, onu ebediyyen ilahi rahmetten çıkmağa…

"Şeytan nedir, neden günaha sokar ?"

Şirkin çeşitleri nelerdir ?

VII –    ŞİRKİN ÇEŞİTLERİ Akaid kitaplarında şirkin beş çeşidinden bahsedilir. Bunlar: 1 – Şirk-i İstiklal:Allah Teala ile birlikte bir başka ilah tanımak, yahut tamamen ayrı olmak üzere bir veya birden fazla mabudun varlığını kabul etmektir. Biri hayrı, diğeri şerri yaratıyor diye iki ilahın varlığına itikad ·eden “Seneviler” bu kısımdadırlar. – Şirk-i Teb’iz : Allah Teala’nın bir olduğunu kabul etmekle beraber, “Birden fazla tanrının toplanmasından meydana gelen bir Allah” ka­bul etmektir. Teslis (=Üç ilahın toplamı olarak…

"Şirkin çeşitleri nelerdir ?"

Küfr ile Şirkin farkı nedir ?

VI –   KÜFR İLE ŞİRKİN FARKI   Kafir ile müşrik arasında, ahirette görecekleri ceza ve azab bakımından fark yoktur. Her ikisi de cehennemliktir. Her ikisi de İslam dininin dışındadırlar. Aralarındaki fark, sadece dinden çıkış sebebine göredir. Müşrik, şirk koşan, Allah Teala’ya zatında, sıfatlarında veya fiillerinde ortak ve denk tanıyan kimseye denir. İki veya daha ziyade Tanrı tanıyan, her hangi bir varlığı mabud olarak bilen, Allah Teala’nın yaratıcı, öldürücü, kadım, bakı… 101gibi sıfatları­nı başka varlıklar için…

"Küfr ile Şirkin farkı nedir ?"

Kur’an’da Münafıklığın tanımı nedir ?

V-    KUR’AN’DAMÜNAFIKLIĞIN TANIMl 99 (Münafiklığın suresinin meali)   – “Münafıklar sana geldiği zaman (Şehadet ederız ki sen gerçekten Allah’ın peygamberisin) dediler. Allah da bilir ki sen elbette ve elbette O’nun pey Fakat Allah o münafık­ ların hiç şüphesiz yalancı olduklarını (Sözleri ile kalplerindeki duyguların birbirine uymadığını)100 biliyor. – Onlar yeminlerini bir kalkan edindiler de Allah’ın yo­ lundan saptılar. Hakikat, onların yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür! – Bu kötü amelleri şundandır: Çünkü onlar zahiren dil  ile iman ettiler.…

"Kur’an’da Münafıklığın tanımı nedir ?"

Cin nedir, Cinler hakkında umumi bilgiler

1 – CİNLER HAKKINDA UMÜMI BİLGİ Cinlerin varlığı, Kur’an-ı Kerim’in bir çok ayeti ve hadis-i şeriflerin açık ifadesi ile sabittir. Hatta cinler hakkında Kitab -ı Kerimde başlı başına bir sure mevcuttur. Yaratılışları insanların yaratılmasından daha evveldir. Çok zehirli bir ateşten yaratıl­dıkları Kur’an-ı Kerim’de anlatılır.48 Bir kısım islam alimleri cin­leri “Ervah-ı Süfliyye” yani aşağılık ruhlar diye adlandırmıştır. Gözle görünmezler. Onların görünme meleklerde olduğu gibi- bizim görecek kabiliyette olmayışımız sebebiyledir. Erkek ve dişi olanları vardır. “İnsanlardan bazı…

"Cin nedir, Cinler hakkında umumi bilgiler"

Münafık nedir, kimlere denir ?

IV-MÜNAFIK Nedir ? Kalbinde imanı olmadığı halde, diliyle müslüman olduğu­ nu söyleyen, kendini müslüman gibi gösterme ve tanıtma çabası­ na düşen kişi demektir. Müslümanların yanında müslüman gibi davranır, kafirlerin yanında ise kafir olduğunu açıkça ifade eder. İki yüzlüdür. Maksadı müslüman gibi görünerek müslümanlara tanınan haklardan faydalanmak ve onları içten yıkmaktır. Toprak altında yaşayan ve birbirinden uzakta iki delikli bir yuvası olan hayvanın hareketine benzeyen hareketi sebebiyle, o hayvanın ismine uygun olarak böyle kişiye münafık denilmiştir.…

"Münafık nedir, kimlere denir ?"