Küfr ile Şirkin farkı nedir ?

VI –   KÜFR İLE ŞİRKİN FARKI   Kafir ile müşrik arasında, ahirette görecekleri ceza ve azab bakımından fark yoktur. Her ikisi de cehennemliktir. Her ikisi de İslam dininin dışındadırlar. Aralarındaki fark, sadece dinden çıkış sebebine göredir. Müşrik, şirk koşan, Allah Teala’ya zatında, sıfatlarında veya fiillerinde ortak ve denk tanıyan kimseye denir. İki veya daha ziyade Tanrı tanıyan, her hangi bir varlığı mabud olarak bilen, Allah Teala’nın yaratıcı, öldürücü, kadım, bakı… 101gibi sıfatları­nı başka varlıklar için…

"Küfr ile Şirkin farkı nedir ?"

İman ve İslam

İnsanları, a) İslam dinini kabul edenler, b) Kabul etmiş gö­rünenler ve c) Reddedenler olmak üzere üç kısımda incelemek ve üç sınıfa ayırmak mümkündür. Kur’an-ı Kerim’de ve Hadfs-i Şeriflerde de bu üçlü taksime riayet edilmiştir. Biz önce iman ve islam üzerinde duralım: 1 – İMAN ve İSLAM Mü’min ve müslim (müslüman) aynı şahsa verilen iki isimdir. Allah’a göre mü’min ile müslim arasında fark yoktur. Mü’min olan müslimdir, müslim olan da mü’mindir. İman ve İslam, birbirine göre…

"İman ve İslam"

İslam dinimiz’de Komşu hakkı

Aile ve akrabalarımızdan sonra en yakın ilişki içinde olduğumuz insanlar, komşularımızdır.Dinimizde komşuluğun özel bir yeri ve önemi vardır. Bu yönden komşumuzun malı, namusu, şeref ve haysiyeti, kendi şeref ve haysi­yetimiz kadar korunması gereken hususlardandır.Kutsal kitabımız tüm insan ilişkilerine ve haklarına olduğu gibi komşu haklarına da büyük önem vermiştir. Bu konuyla ilgili Kur’anda şöyle denilmektedir. “… yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ellerinizin altında bulunanlara (… ) iyi davra­nın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip…

"İslam dinimiz’de Komşu hakkı"

İslam dinimiz’de Arkadaş Hakkı nedir ?

Arkadaşlık, uzun beraberlikler sonucu oluşur. Kardeşlik kadar önem taşır. İyi bir arkadaş, iyi bir kardeş gibidir. Hatta bazı sırlarım ı­ zı onlara açar, sevinç ve üzüntülerimizi yine onlarla paylaşırız. Arka­ daşlıklar zamanla daha köklü olan dostluklara dönüşür. Dostluk ise herkesin gereksinim duyduğu vazgeçilmez, insani bir ilişkidir. Atalarımız; “Üzüm üzüme baka baka kararır.” demişlerdir. Bu söz bizlere, aynı zamanda, insanların birbirlerinden etkileneceğini öğret­mektedir. Kültürümüzde bunu açıklayıcı güzel bir söz vardır: “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu…

"İslam dinimiz’de Arkadaş Hakkı nedir ?"

İslam dinimiz’de Akraba hakkı nedir ?

Anne ve baba tarafından, kan veya evlilik yoluyla bağlı olduğumuz yakınlarımıza akraba denir. Akrabalar, yakın çevremizi oluşturan  in­sanlardır. Onlar ailemizin bir parçası olarak görülebilir. Çünkü bizim örfümüzde amca, baba gibi değerlendirilmekte ve baba yarısı sayıl­maktadır. Teyzelerimiz ve halalarımız ise, bizim en yakınımız olan kimselerdir. Onları annelerimiz kadar severiz. Büyük anne ve büyük babalarımız ise, her konuda görüşlerine başvurarak deneyimlerinden faydalandığımız kimselerdir. Dinimizde akraba ilişkilerine çok önem verilir. Onlarla iyi geçin­mek ve saygıda kusur etmemek emredilir.…

"İslam dinimiz’de Akraba hakkı nedir ?"

İslam dinimiz’de Anne hakkı nedir ?

Anne-babamız bizim dünyaya gelmemize, yetişmemize, sebep olan kişilerdir. Onlar bizlerin yetişmesi için elele verip, omuz omuza olmuşlar hiç fedakarlıktan kaçınmamışlardır. Örneğin anne çocuğunu karnında taşırken, dünyaya getirirken, emzirirken, büyütürken dünyadaki hiçbir şeyle hakkı ödenemeyecek özveride bulunur. Çocuğuna kol kanat gerer. Onun gözü kulağı olur. Çünkü onun için çocuğunu  sağlık­lı ve özenli bir şekilde yetiştirmekten daha büyük bir mutluluk yoktur.Bizler için böylesine büyük fedakarlıklarda bulunan annemizi çok sevmeli, kıymetini bilmeli ve ona saygıda kusur etmemeliyiz .…

"İslam dinimiz’de Anne hakkı nedir ?"

Dinimiz’de kardeş hakkı nedir ?

Kardeşler, aynı ailenin fertleridir. Beraber yiyip içen, beraber yaşa ­ yan bu insanların, birbirleri üzerinde pek çok hakları ve emekleri var­dır. Kardeşler aile yuvasının huzuru ve düzeni için birbirleriyle iyi ge­çinmelidir. Ailenin huzuru ve uyumu için, kardeşlerin birbirleriyle ilişkilerinin karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüye dayanması gerekir. Özlük, üvey­lik, para, mevki, servet ve benzeri şeyler kardeşlik bağını olumsuz et­kilememeli, dayanışma içerisinde olmaya özen gösterilmelidir. Unut­mamalı ki birlik ve dayanışmadan kuvvet doğar. Bunu sağlamak için de kardeşlerin…

"Dinimiz’de kardeş hakkı nedir ?"

Dinimiz’de baba hakkı nedir ?

Babalarımız da bizim yetişmemiz için annemizle omuz omuza verip üzerine düşen her tür katkıyı sağlamıştır. Önümüze gelen sıcak bir çor­bada, giyinip kuşandıklarımızda, gezip eğlenmelerimizde onun katkısı vardır. Peygamberimiz bizlere , iyi davranılmaya en layık kişilerin anne ve babamız olduğunu bildirmiştir. O nedenle bizler anne ve babamıza saygı ve sevgide kusur etmemeli, onlar için her türlü özveride bulunmalıyız . Üstelik Yüce Allah, bizlere açık bir dille anne babaya iyi davranmayı öğütlemiştir. Anne ve babamız bizimle aynı…

"Dinimiz’de baba hakkı nedir ?"

Örf ve Adet kavramları nedir ?

Örf ve Adet Kavramları Örf, toplumda gelenek haline gelen, çoğunluğun veya toplumun tamamı tarafından beğenilip kabul edilen esaslar demektir. Örf yerine bazen, “gelenek, töre, anane” kelimeleri de kullanılmaktadır. Örfler yaptırım gücünü, milletin tarihinden ve kültür hayatından alır. Yıllarca toplum tarafından yaşanarak kökleştikleri için onlara bü­yük ölçüde itibar edilir. Bu yüzden örfler, toplumda yer etmiş iyi dav­ranışlardır. Din ve ahlak kurallarına uygun olarak yaygınlaşmıştır. Za­ten kelime anlamıyla örf, “iyilik” demektir. Bu yüzden örfler toplumun faydasına, iyiliğine…

"Örf ve Adet kavramları nedir ?"

İslam ve Ahlâklı olmak

İslâm ve Ahlâk İman ve ibadetlerimizin ahlak ile sıkı bir ilişkisi vardır. Dinimiz sa­dece günlük ibadetlerin yerine getirilmesinden ibaret değildir. İnan­manın ve ibadetlerin ana gayesi insanı ahlaklı kılmak ve erdemli bir kişilik edinmesine yardımcı olmaktır. Bu hususa büyük önem veren dinimiz teoriden çok pratiğe değer veren yetkin bir ahlak sistemi ge­tirmiştir. Bu ahlak anlayışı sırf kişilerle sınırlı kalmamış toplumları in­san-doğa ve insan toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen kapsamlı bir ilkeler sistemi getirmiştir.İslam’a göre din güzel ahlaktır.…

"İslam ve Ahlâklı olmak"