İbâdet Nedir, Amel Ne Zaman İbadet Olur ?

SORU: İbâdet nedir? CEVAP: İbâdet: Allah’ın sevdiği ve hoşnut olduğu bütün sözleri, gizli ve açık bütün amelleri buna aykırı ve ters hususlardan uzak kalmayı ifade eden kapsamlı bir isimdir. SORU: Bir amel/iş, ne zaman ibâdet olur? CEVAP: Eğer o amelde şu iki husus mükemmel olarak bulunursa o ameI/iş ibâdet olur. Bunlar, mükemmel derecede muhabbet/sevgi ve mükemmel derecede tezellüI/alçalmadır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ’7mân edenlerin Allah’a olan sevgileri daha şiddetlidir.”[Bakara, 2/165]; “Şüphe yok ki Rablerinin korkusundan…

"İbâdet Nedir, Amel Ne Zaman İbadet Olur ?"

Abd’ın/Kul’un anlamı nedir?

SORU: Abd’ın/Kul’un anlamı nedir? CEVAP: Eğer abd/kul kelimesiyle, müsahhar kılınmış, emre amâde edilmiş, hazırlanmış anlamına gelen ”eI-muabbed”anlamı kastediliyorsa bu manasıyla bütün yaratılmışları kapsar. Bu durumda kuI/abd; akıllı-akılsız, yaş-kuru, hareketli-hareketsiz, görünen-görünmeyen, mü’min-kâfîr, sâlih-günahkâr ve bunların dışında ulvî ve süflî âlemlerdeki bütün yaratılmışları kapsayan bir mana olur. Bütün bu varlıklar Allah azze vecelle’nin rabliğine boyun eğmişlerdir. O’nun boyun eğdirmesiyle boyun eğerler, O’nun tedbiriyle çekip çevrilmektedirler. Onların her birinin şeklini aldığı bir çizgisi, sonunda kendisine vardığı bir sınırı…

"Abd’ın/Kul’un anlamı nedir?"

Kulların üzerine vâcip olan şeylerin ilki nedir ?

SORU 1: Kulların üzerine vâcib olan şeylerin ilki nedir? CEVAP: Kulların üzerine vâcib olan şeylerin ilki; Allah tarafından ne için yaratıldıklarını, Allah’ın kendilerinden ne maksatla mîsâk/söz aldığını, rasüllerini onlara ne ile gönderdiğini, kitâbları üzerlerine ne için indirdiğini, dünya ve ahiretin, cennet ile cehennemin niçin yaratıldığını, Hâkka’nın ve Vâkıa’nın [kıyâmetin] ne sebeple gerçekleşeceğini terazilerin ne hakkında kurulup, amel defterlerinin (sahiplerini bulmak üzere) ne için uçuşacağını, bedbahtlığın ve bahtiyarlığın sebebinin ne olduğunu ve nürların -ki Allah’ın kendisi…

"Kulların üzerine vâcip olan şeylerin ilki nedir ?"

Cennete Girer Mealindeki Hadisler

CENNETE GİRER MEALİNDEKİ HADİSLER A -Bazı hadîslerde zerre kadar imam olanın cennete gireceğinden bahsedilir. Bu hadislere baktığımızda amelsizliğin veya fena amellerin zarar vermeyeceği gibi bir mânâ anlaşılır. Önce bu hadîslerden örnekler görelim: 1 Ebu Hüreyre anlatıyor. Resülüllah (s.a.) şöyle buyurdu: ”Ben Allah’dan başka hiç bir ilâh bulunmadığına ve benim de Allah’ın Resulü olduğuma şehadet ederim. Bu iki esasa şüphesiz şekilde inanmış olarak Allah’a kavuşan bir kulun cennetten mahrum bırakılması olamaz.”74 2 Allah’dan başka hiç bir ilâh…

"Cennete Girer Mealindeki Hadisler"

Cennete Giremez Malindeki Hadisler

CENNETE GİREMEZ MEALİNDEKİ HADİSLER Bazı hadîslerde bir takim fena amelleri yapan yahut bazı fena huylara sahip olanların cennete giremiyeceği bildirilmiştir. Meselâ: 1-Kalbinde zerre ağırlığınca kibir duygusu bulunan kişi cennete giremez. 67 2- İnsanlar arasında fitne ve fesad çıkaracak şekilde söz taşıyan kişi cennete giremez.68 3-Üç kişi vardır ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz: Yaptığı iyiliği başa kakmayı âdet edinen, satılık malını yalan yeminle yüksek fiyatla satmaya çalışan, yerleri süpürecek derecede uzun elbise giyerek kibir ve…

"Cennete Giremez Malindeki Hadisler"

İmanın Kuvvetli veya Zayıf Olmasının Delilleri

a) ”Kendilerine O’nun âyetleri okunduğu zaman bu okuyuş onların imanlarını artırır” b) ‘‘Müminler düşman ordularını görünce, işte Allah’ın ve Rasülünün bize vaad ettiği şey budur. Allah ve peygamberi gerçeğe uygun olanı söylemişdir, dediler. Bu onların imanlarını, teslimiyetlerini artırmaktan başka bir şey yapmadı.”14 c) ”Sizden kim gayr-i meşru bir şey görürse onu eliyle değiştirsin. (Kuvvet kullanarak yapılmasına engel olsun.) Güç yetiremezse diliyle karşı koysun. yine güç yetiremezse kalbiyle ona nefret duysun. Bu (üçüncü) ise imanın en zayıf…

"İmanın Kuvvetli veya Zayıf Olmasının Delilleri"

Dini İmanın Artması ve Eksilmesi

İMANIN ARTMASI ve EKSİLMESİ İmanın artması ve eksilmesini iki yönden inceleme mecburiyeti vardır: a) İman, inanılması mecburi olanlar yönünden artmaz veya eksilmez.12 Her mü’min ve müslüman için imanın şartı, yani inanılacak olanlar altı tanedir. Bu altı şart ise (âmentü billahi…) de ifade edildiği üzere Allah’ın var ve bir olduğuna, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere inanmaktır. Bu sayı hiç bir kimse için ne artar ve ne de eksilir. Hiç bir kimseye bir başkasından farklı iman…

"Dini İmanın Artması ve Eksilmesi"

Gayba İman Nedir ?

GAYBA İMAN NEDIR ? İslâm dininde makbul ve muteber olan imân; gayba olan imandır. Yani görmeden, sadece Allah’m ve Rasülünün verdiği haberin doğru olduğunu, onların yalan ve yanlış haber vermeyeceklerini kabul ve tasdik ederek yapılan iman. Gördükten sonra inanan kişi, Allah’a ve Rasülüne değil, gözlerine inanmıştır. Bu inanışın İslâm dininde bir değeri yoktur. Ahirette, Kur’an’da haber verilenlerin aynen vâki olduğunu görenler ”Ey Rabbimiz! Gördük, işittik. Artık bizi dünyaya döndür (ve bir fırsat daha tam) salih…

"Gayba İman Nedir ?"

İkrar Nedir ?

İkrar Nedir ? Kalpte bulunan imanın, dil ile söylenmesidir. Bir kimsenin mü’min olduğunun bilinmesi ve ona müslüman muamelesi yapılabilmesi için imanım ikrar etmesi, inandığını açıklayıp dili ile söylemesi lâzımdır. İnanan fakat bu inancını diliyle söylemeyen kimse, kendisi için dünyevi birçok mahrumiyetlerin yanında ağır bir vebal ve günah yüklenmiş olur. “Allah’a ve bize indirilen her şeye inandık deyin…”5 gibi âyetlerin hükmüne karşı gelmiş, Allah’ın ve Rasulünün emirlerini tutmamış olur. Kalbte bulunup da açıklanması en lüzumlu hatta…

"İkrar Nedir ?"

Allah’a İman ve Tasdik Nedir ?

İMAN NEDİR?   İman inanmak demektir. Kalbin bir şeye (zorla değil) kendi isteğiyle tereddütsüz olarak bağlanması, tasdik etmesidir.   İman; tasdik ve ikrar olmak üzere iki yönlü olarak incelenir. Çünkü bir insanın tam Bir müslüman olarak değerlendirilebilmesi için inanılması gerekli olanlara kalbiyle inanması ve bu inancım diliyle de açıklaması lâzımdır.   Tasdik Nedir ?   İmanın esası kalpte bulunan tasdiktir. Aşağıda vereceğimiz âyetler ve hadis-i şerifler, imanın kalpte bulunduğunu göstermektedir:   1 -”O münafıklar ağızlarıyla!…

"Allah’a İman ve Tasdik Nedir ?"