Şirkin çeşitleri nelerdir ?

VII –    ŞİRKİN ÇEŞİTLERİ Akaid kitaplarında şirkin beş çeşidinden bahsedilir. Bunlar: 1 – Şirk-i İstiklal:Allah Teala ile birlikte bir başka ilah tanımak, yahut tamamen ayrı olmak üzere bir veya birden fazla mabudun varlığını kabul etmektir. Biri hayrı, diğeri şerri yaratıyor diye iki ilahın varlığına itikad ·eden “Seneviler” bu kısımdadırlar. – Şirk-i Teb’iz : Allah Teala’nın bir olduğunu kabul etmekle beraber, “Birden fazla tanrının toplanmasından meydana gelen bir Allah” ka­bul etmektir. Teslis (=Üç ilahın toplamı olarak…

"Şirkin çeşitleri nelerdir ?"

Münafık nedir, kimlere denir ?

IV-MÜNAFIK Nedir ? Kalbinde imanı olmadığı halde, diliyle müslüman olduğu­ nu söyleyen, kendini müslüman gibi gösterme ve tanıtma çabası­ na düşen kişi demektir. Müslümanların yanında müslüman gibi davranır, kafirlerin yanında ise kafir olduğunu açıkça ifade eder. İki yüzlüdür. Maksadı müslüman gibi görünerek müslümanlara tanınan haklardan faydalanmak ve onları içten yıkmaktır. Toprak altında yaşayan ve birbirinden uzakta iki delikli bir yuvası olan hayvanın hareketine benzeyen hareketi sebebiyle, o hayvanın ismine uygun olarak böyle kişiye münafık denilmiştir.…

"Münafık nedir, kimlere denir ?"

Kafir nedir, kimlere denir ?

KAFİR Küfr, inkar etmek ve örtmek demektir. Hak Teala’yı, onun gönderdiği dini inkar edene kafir denilmiştir. Allah Teala’mn varlığı aşikar iken bu hakikati örtmeğe çıkan manasına da gelir. Kat’i delille sabit olan, kabul edilmesi mecburi olan zarfırat­ ı diniyyeden birini veya bir kaçını inkar ve red eden kimseye verilen bir isimdir kafir. Allah’ın varlığını, birliğini, peygamber olduğu açıkça bildirilen bir Nebi’yi, ahireti, Kitab-ı Kerimi veya Kur 1 an ayetlerinden bir kısmını inkar etmek gibi. Kafirler…

"Kafir nedir, kimlere denir ?"

Mümin nedir, kimlere denir ?

Allah’a ve Rasulüne ve onların haber verdiği her şeye tered­ dütsüz bir şekilaeinanan, sımsıkı bağlanan, İslam dininden baş­ ka hak din tanımayanlar mü’mindir. Dünyadan mü’min olarak göçtükleri takdirde sevapları günahlarından çok olduğu, veya afvedildiği, yahut şefaate layık görüldüğü hallerde varacakları yer cennettir. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç bir insanın hatır ve hayalinden geçiremediği nimetlere kavuşa­caklardır. 87 Nebiler Serveri (s.a.v.) Efendimiz bunları anlattıktan sonra şöyle buyurmuştur: Benim bu sözlerimi doğrulayacak olan, Yüce Rabb’imizin kitabındaki şu ayettir:…

"Mümin nedir, kimlere denir ?"

İslam dinimiz’de Komşu hakkı

Aile ve akrabalarımızdan sonra en yakın ilişki içinde olduğumuz insanlar, komşularımızdır.Dinimizde komşuluğun özel bir yeri ve önemi vardır. Bu yönden komşumuzun malı, namusu, şeref ve haysiyeti, kendi şeref ve haysi­yetimiz kadar korunması gereken hususlardandır.Kutsal kitabımız tüm insan ilişkilerine ve haklarına olduğu gibi komşu haklarına da büyük önem vermiştir. Bu konuyla ilgili Kur’anda şöyle denilmektedir. “… yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ellerinizin altında bulunanlara (… ) iyi davra­nın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip…

"İslam dinimiz’de Komşu hakkı"

İslam dinimiz’de Arkadaş Hakkı nedir ?

Arkadaşlık, uzun beraberlikler sonucu oluşur. Kardeşlik kadar önem taşır. İyi bir arkadaş, iyi bir kardeş gibidir. Hatta bazı sırlarım ı­ zı onlara açar, sevinç ve üzüntülerimizi yine onlarla paylaşırız. Arka­ daşlıklar zamanla daha köklü olan dostluklara dönüşür. Dostluk ise herkesin gereksinim duyduğu vazgeçilmez, insani bir ilişkidir. Atalarımız; “Üzüm üzüme baka baka kararır.” demişlerdir. Bu söz bizlere, aynı zamanda, insanların birbirlerinden etkileneceğini öğret­mektedir. Kültürümüzde bunu açıklayıcı güzel bir söz vardır: “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu…

"İslam dinimiz’de Arkadaş Hakkı nedir ?"

İslam dinimiz’de Akraba hakkı nedir ?

Anne ve baba tarafından, kan veya evlilik yoluyla bağlı olduğumuz yakınlarımıza akraba denir. Akrabalar, yakın çevremizi oluşturan  in­sanlardır. Onlar ailemizin bir parçası olarak görülebilir. Çünkü bizim örfümüzde amca, baba gibi değerlendirilmekte ve baba yarısı sayıl­maktadır. Teyzelerimiz ve halalarımız ise, bizim en yakınımız olan kimselerdir. Onları annelerimiz kadar severiz. Büyük anne ve büyük babalarımız ise, her konuda görüşlerine başvurarak deneyimlerinden faydalandığımız kimselerdir. Dinimizde akraba ilişkilerine çok önem verilir. Onlarla iyi geçin­mek ve saygıda kusur etmemek emredilir.…

"İslam dinimiz’de Akraba hakkı nedir ?"

İslam dinimiz’de Anne hakkı nedir ?

Anne-babamız bizim dünyaya gelmemize, yetişmemize, sebep olan kişilerdir. Onlar bizlerin yetişmesi için elele verip, omuz omuza olmuşlar hiç fedakarlıktan kaçınmamışlardır. Örneğin anne çocuğunu karnında taşırken, dünyaya getirirken, emzirirken, büyütürken dünyadaki hiçbir şeyle hakkı ödenemeyecek özveride bulunur. Çocuğuna kol kanat gerer. Onun gözü kulağı olur. Çünkü onun için çocuğunu  sağlık­lı ve özenli bir şekilde yetiştirmekten daha büyük bir mutluluk yoktur.Bizler için böylesine büyük fedakarlıklarda bulunan annemizi çok sevmeli, kıymetini bilmeli ve ona saygıda kusur etmemeliyiz .…

"İslam dinimiz’de Anne hakkı nedir ?"

Dinimiz’de kardeş hakkı nedir ?

Kardeşler, aynı ailenin fertleridir. Beraber yiyip içen, beraber yaşa ­ yan bu insanların, birbirleri üzerinde pek çok hakları ve emekleri var­dır. Kardeşler aile yuvasının huzuru ve düzeni için birbirleriyle iyi ge­çinmelidir. Ailenin huzuru ve uyumu için, kardeşlerin birbirleriyle ilişkilerinin karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüye dayanması gerekir. Özlük, üvey­lik, para, mevki, servet ve benzeri şeyler kardeşlik bağını olumsuz et­kilememeli, dayanışma içerisinde olmaya özen gösterilmelidir. Unut­mamalı ki birlik ve dayanışmadan kuvvet doğar. Bunu sağlamak için de kardeşlerin…

"Dinimiz’de kardeş hakkı nedir ?"

Dinimiz’de baba hakkı nedir ?

Babalarımız da bizim yetişmemiz için annemizle omuz omuza verip üzerine düşen her tür katkıyı sağlamıştır. Önümüze gelen sıcak bir çor­bada, giyinip kuşandıklarımızda, gezip eğlenmelerimizde onun katkısı vardır. Peygamberimiz bizlere , iyi davranılmaya en layık kişilerin anne ve babamız olduğunu bildirmiştir. O nedenle bizler anne ve babamıza saygı ve sevgide kusur etmemeli, onlar için her türlü özveride bulunmalıyız . Üstelik Yüce Allah, bizlere açık bir dille anne babaya iyi davranmayı öğütlemiştir. Anne ve babamız bizimle aynı…

"Dinimiz’de baba hakkı nedir ?"