İmanın Kuvvetli veya Zayıf Olmasının Delilleri

a) ”Kendilerine O’nun âyetleri okunduğu zaman bu okuyuş onların imanlarını artırır” b) ‘‘Müminler düşman ordularını görünce, işte Allah’ın ve Rasülünün bize vaad ettiği şey budur. Allah ve peygamberi gerçeğe uygun olanı söylemişdir, dediler. Bu onların imanlarını, teslimiyetlerini artırmaktan başka bir şey yapmadı.”14 c) ”Sizden kim gayr-i meşru bir şey görürse onu eliyle değiştirsin. (Kuvvet kullanarak yapılmasına engel olsun.) Güç yetiremezse diliyle karşı koysun. yine güç yetiremezse kalbiyle ona nefret duysun. Bu (üçüncü) ise imanın en zayıf…

"İmanın Kuvvetli veya Zayıf Olmasının Delilleri"

Dini İmanın Artması ve Eksilmesi

İMANIN ARTMASI ve EKSİLMESİ İmanın artması ve eksilmesini iki yönden inceleme mecburiyeti vardır: a) İman, inanılması mecburi olanlar yönünden artmaz veya eksilmez.12 Her mü’min ve müslüman için imanın şartı, yani inanılacak olanlar altı tanedir. Bu altı şart ise (âmentü billahi…) de ifade edildiği üzere Allah’ın var ve bir olduğuna, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere inanmaktır. Bu sayı hiç bir kimse için ne artar ve ne de eksilir. Hiç bir kimseye bir başkasından farklı iman…

"Dini İmanın Artması ve Eksilmesi"

İcmâli ve Tafsîlî İman Nedir

İcmâli ve Tafsîlî İman Nedir İmanın makbul ve muteber olan en kısa şekli: Peygamberimize ve O’nun Allah tarafından getirip haber verdiği her şeye inanmaktır. Buna İcmâlî İman denilir. Tek cümle haline getirilmiş, topluca ve kısaca ifade edilmiş iman demektir. İcmâlî iman, müslümanların avam tabakasına, yani okuyup yazması olmayan, din tahsili imkânını bulamayan, kültür seviyesi normalin altında olanlara tanınmış bir kolaylıktır. Dinî eğitim ve öğretimden uzak bulunan veya bu eğitimi yapacak kadar zaman ve imkân bulamayan…

"İcmâli ve Tafsîlî İman Nedir"

Gayba İman Nedir ?

GAYBA İMAN NEDIR ? İslâm dininde makbul ve muteber olan imân; gayba olan imandır. Yani görmeden, sadece Allah’m ve Rasülünün verdiği haberin doğru olduğunu, onların yalan ve yanlış haber vermeyeceklerini kabul ve tasdik ederek yapılan iman. Gördükten sonra inanan kişi, Allah’a ve Rasülüne değil, gözlerine inanmıştır. Bu inanışın İslâm dininde bir değeri yoktur. Ahirette, Kur’an’da haber verilenlerin aynen vâki olduğunu görenler ”Ey Rabbimiz! Gördük, işittik. Artık bizi dünyaya döndür (ve bir fırsat daha tam) salih…

"Gayba İman Nedir ?"

İkrar Nedir ?

İkrar Nedir ? Kalpte bulunan imanın, dil ile söylenmesidir. Bir kimsenin mü’min olduğunun bilinmesi ve ona müslüman muamelesi yapılabilmesi için imanım ikrar etmesi, inandığını açıklayıp dili ile söylemesi lâzımdır. İnanan fakat bu inancını diliyle söylemeyen kimse, kendisi için dünyevi birçok mahrumiyetlerin yanında ağır bir vebal ve günah yüklenmiş olur. “Allah’a ve bize indirilen her şeye inandık deyin…”5 gibi âyetlerin hükmüne karşı gelmiş, Allah’ın ve Rasulünün emirlerini tutmamış olur. Kalbte bulunup da açıklanması en lüzumlu hatta…

"İkrar Nedir ?"

Allah’a İman ve Tasdik Nedir ?

İMAN NEDİR?   İman inanmak demektir. Kalbin bir şeye (zorla değil) kendi isteğiyle tereddütsüz olarak bağlanması, tasdik etmesidir.   İman; tasdik ve ikrar olmak üzere iki yönlü olarak incelenir. Çünkü bir insanın tam Bir müslüman olarak değerlendirilebilmesi için inanılması gerekli olanlara kalbiyle inanması ve bu inancım diliyle de açıklaması lâzımdır.   Tasdik Nedir ?   İmanın esası kalpte bulunan tasdiktir. Aşağıda vereceğimiz âyetler ve hadis-i şerifler, imanın kalpte bulunduğunu göstermektedir:   1 -”O münafıklar ağızlarıyla!…

"Allah’a İman ve Tasdik Nedir ?"