İslam Dinimizde Kaza ve Kader İnancı

Evrende, canlı cansız her ne varsa , hepsi bir plan ve programa g­öre yaratılmıştır. Yaratıcı, evrene hareket vermiş , bu hareket de bir denge ve düzen içerisinde devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz alem, kurulmuş hassas bir saat gibi, mükemmel ve düzenli bir şek­ilde işlemektedir. Bu düzen, atomdan güneş sis temine, hücreden insa­na kadar aynı özellikleri göstererek devam etmektedir. Soluduğu muz havanın oluşumu, yıldızların uzaklık ve yakınlıkları, Ay, Güneş ve di­ğer gezegenlerin konumları, tam bir matematiksel incelik…

"İslam Dinimizde Kaza ve Kader İnancı"

İslam Dinimizde Allaha İman

Her şey ona bağlı olduğu için bir çatışma ve ­ ya düzensizlik de söz ko­nusu olamaz. Ayrıca İs­lam inancına göre Allah’ın yaratması her an devam etmekte ve evrendeki de­ğişim, gelişim sürmekte­dir. Bu durum, bize şunu gösterir ki Allah evrenle her an ilişki içerisin dedir. Yani onun düzenli bir şe­kilde işleyişini sağlamakta, yeni varlıklar yaratmaktadır. Çünkü, o her an bir iştedir.Yüce Allah’ın yarattığı varlıklar içerisinde konuşan, düşünen ve öl­çülü hereket edebilen, gelişen durumları yorumla yabilen tek…

"İslam Dinimizde Allaha İman"

İslam Dinimizde Kitaplara İman

İslam’ın inanç esaslarından biri de kitaplara lnanmaktır. Yüce Allah’a ve meleklere inanan bir kimse ilahı kitaplara da inanmakla yü­kümlüdür. İnsan, akıl sahibi olması sebebiyle hem diğer canlılardan üstün hem de birtakım sorumlulukları olan bir varlıktır . O, aklını kullanarak yeryüzünde kendisi ve diğer insanlar için mutlu ve huzurlu bir ya­şam kurmanın yollarını aramakla sorumludur. İnsan, bu konuda elin ­ den gelen çabayı göstermelidir. Üstelik bu noktadaki çaba sadece in­sanı bir arayış değil, aynı zamanda ilahı…

"İslam Dinimizde Kitaplara İman"

İslam Dinimizde Peygamber İnancı

İslam dininde yer ala n inanç esaslarından bir dığeride Peygamberlere inanmaktır.Peygamber, sözlükte; “haber getiren” anlamına gelir. Tanım olarak peygamber; Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını, haber ve hükümlerinı insanlara bildirip açıklamak üzere, insanlar arasından seçip görevlen­dirdiği elçi demektir.Kur’an’da peygamber yerine resul ve nebi keli­meleri kullanılır. Peygamberlik, Allah tarafından verilen yüce bir görevdir. Allah’ın bir lütfudur. İnsanlar, çalışıp çabalamakla her makam ve mevkiye yükselebilirler, fakat peygamber olamazlar. Zaten bu yol, Sevgili Peygam­berimiz Hz. Muhammed’le kapanmıştır. Artık başka…

"İslam Dinimizde Peygamber İnancı"

İslam Dinimizde Meleklere İman

İslam dinine göre Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine inanan insan onun Kur’anıkerim’de haber verdiği varlıklara da inanmalıdır. Melek­lerin varlığı da kutsal kitabımızda açıkca söz konusu edilir. O halde Müslüman bir kimsenin meleklere de inanması gerekmektedir. Bu hu ­ sus, imanın şartlarından biridir. Melekler gözle görme olanağımız olmayan nurani varlıklardır. On­ların mahiyetini, nasıl olduklarını en iyi bilen, Yüce Allah’tır. Zira o, bilgisi ve sonsuz kudreti ile, bizim dışımı da küçük büyük, görünen ve görünmeyen pek çok…

"İslam Dinimizde Meleklere İman"