Kabir Azabı ve İkramı nedir ?

Ehl-i sünnet alimleri, kabirde ikram veya azabın görüleceği hakkında ittifak halindedirler. Bazı ayetler ve Peygamberimiz­ den nakledilen sahih hadisler bunu göstermekterdir. 1 – Kur’an-ı Kerim ‘ de şöyle buyurulmaktadır: “Cehennem ateşi… Firavun ve hanedanı, sabah akşam bu ateşe arzolunurlar. Kıyametin kopacağı gün de denilir ki: Firavun hanedanını ate­şin en şiddetlisine sokun.”18   Kıyamet kopmadan evvel, Fir’avn ve onun yardımcısı duru­munda olanların sabah ve akşam arzedildikleri azab öldükten sonra yapılan azabdır ki kabir azabından başkası değildir.…

"Kabir Azabı ve İkramı nedir ?"

Kabir Ahvali nedir ?

İmam Azam ebu hanife fıkhı Ekber isimli ktiabında ” münker ve Nekir tarafından yapılacak olan sual haktır. Mutlaka olacaktır. İnsanın ruhunu cesedine bir müddet için iade edilmesi kafir ve bir takım ısyankar, fasık müminler için kabrin sıkıştırması da hak ve gerçektir der. Rasulü Emin s.a.v efendimiz şöyle buyurmuştur. ” Dünyada hissedeceğiniz lezzetleri sona erdirecek olan ölümü sık sık hatırlayın. Çünkü gömüleceğiniz mezar hergün ” Ben gariplik yurduy m. Ben tek başına kalacak olanın eviyim. Ben…

"Kabir Ahvali nedir ?"