İbâdet Nedir, Amel Ne Zaman İbadet Olur ?

SORU: İbâdet nedir? CEVAP: İbâdet: Allah’ın sevdiği ve hoşnut olduğu bütün sözleri, gizli ve açık bütün amelleri buna aykırı ve ters hususlardan uzak kalmayı ifade eden kapsamlı bir isimdir. SORU: Bir amel/iş, ne zaman ibâdet olur? CEVAP: Eğer o amelde şu iki husus mükemmel olarak bulunursa o ameI/iş ibâdet olur. Bunlar, mükemmel derecede muhabbet/sevgi ve mükemmel derecede tezellüI/alçalmadır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ’7mân edenlerin Allah’a olan sevgileri daha şiddetlidir.”[Bakara, 2/165]; “Şüphe yok ki Rablerinin korkusundan…

"İbâdet Nedir, Amel Ne Zaman İbadet Olur ?"

Kulun Rabbini sevdiğinin Alameti Nedir ?

SORU:Kulun Rabbini sevdiğinin alâmeti nedir? CEVAP: Bunun alâmeti Yüce Allah’ın sevdiklerini sevmesi, O’nun öfkelendiği şeylere buğzetmesidir. Yine, O’nun emir lerine uyup, yasaklarından sakınması, O’nun sevdiği dostla nm dost bilip, düşmanlarına düşman kesilmesidir. Bundan dolayı imânın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir. SORU: Kullar Allah’ın sevdiği ve hoşnut olduğu şeyleri hangi yolla bilebilirler? CEVAP: Onlar bunu; Yüce Allah’ın sevip hoşnut olduğu şeyleri emredici, kerih görüp istemediği şeyleri nehyedici olarak peygamberler göndermesi ve…

"Kulun Rabbini sevdiğinin Alameti Nedir ?"

Abd’ın/Kul’un anlamı nedir?

SORU: Abd’ın/Kul’un anlamı nedir? CEVAP: Eğer abd/kul kelimesiyle, müsahhar kılınmış, emre amâde edilmiş, hazırlanmış anlamına gelen ”eI-muabbed”anlamı kastediliyorsa bu manasıyla bütün yaratılmışları kapsar. Bu durumda kuI/abd; akıllı-akılsız, yaş-kuru, hareketli-hareketsiz, görünen-görünmeyen, mü’min-kâfîr, sâlih-günahkâr ve bunların dışında ulvî ve süflî âlemlerdeki bütün yaratılmışları kapsayan bir mana olur. Bütün bu varlıklar Allah azze vecelle’nin rabliğine boyun eğmişlerdir. O’nun boyun eğdirmesiyle boyun eğerler, O’nun tedbiriyle çekip çevrilmektedirler. Onların her birinin şeklini aldığı bir çizgisi, sonunda kendisine vardığı bir sınırı…

"Abd’ın/Kul’un anlamı nedir?"

Yüce Allah Cinleri ve Şeytanlerı Neden Yarattı ?

SORU 2: Yüce Allah’ın mahlükâtı kendisi için yarattığı bu amaç nedir? CEVAP: Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları ancak hak ile yarattık; fakat onların çoğu bilmezler.” [ed-Duhân. 44/38, 39) ”Biz göğü, yeri ve onların aralarında olanları boşuna yaratmadık. Bu, kafirlerin zannıdır.” [Sad, 38/27] ’Allah gökleri ve yerleri hak Ile ve her kişiye kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez.” ”Ben cinleri ve Insanları…

"Yüce Allah Cinleri ve Şeytanlerı Neden Yarattı ?"

Kulların üzerine vâcip olan şeylerin ilki nedir ?

SORU 1: Kulların üzerine vâcib olan şeylerin ilki nedir? CEVAP: Kulların üzerine vâcib olan şeylerin ilki; Allah tarafından ne için yaratıldıklarını, Allah’ın kendilerinden ne maksatla mîsâk/söz aldığını, rasüllerini onlara ne ile gönderdiğini, kitâbları üzerlerine ne için indirdiğini, dünya ve ahiretin, cennet ile cehennemin niçin yaratıldığını, Hâkka’nın ve Vâkıa’nın [kıyâmetin] ne sebeple gerçekleşeceğini terazilerin ne hakkında kurulup, amel defterlerinin (sahiplerini bulmak üzere) ne için uçuşacağını, bedbahtlığın ve bahtiyarlığın sebebinin ne olduğunu ve nürların -ki Allah’ın kendisi…

"Kulların üzerine vâcip olan şeylerin ilki nedir ?"