Gayba İman Nedir ?

GAYBA İMAN NEDIR ?

İslâm dininde makbul ve muteber olan imân; gayba olan imandır. Yani görmeden, sadece Allah’m ve Rasülünün verdiği haberin doğru olduğunu, onların yalan ve yanlış haber vermeyeceklerini kabul ve tasdik ederek yapılan iman.

Gördükten sonra inanan kişi, Allah’a ve Rasülüne değil, gözlerine inanmıştır. Bu inanışın İslâm dininde bir değeri yoktur. Ahirette, Kur’an’da haber verilenlerin aynen vâki olduğunu görenler ”Ey Rabbimiz! Gördük, işittik. Artık bizi dünyaya döndür (ve bir fırsat daha tam) salih amel işleyelim. Çünkü biz kesin olarak inanan kimseleriz.”“‘ diyecekler, fakat bu söz, kendilerine bir fayda getirmeyecektir.

Gayba imandan maksat, en kısa şekilde ”Amentü”8 de anlatılan altı esasa görmeden, Allah ve Rasulü haber verdiği için inanmaktır. Yoksa insanın görüş sahası dışında kalan her şey değildir.

İnanılması gereken gaybı iki kısımda mütalâa etme imkânı vardır: ‘

a) Akıl yoluyla varlığı ispat edilebilecek olan gaybı: Allah Teâlâ’nın varlığı ve birliği bu kısmı teşkil eder. Dürüst düşünen _ akıl yoluyla Allah Teâlâ’nın var ve bir olduğunu’ ispat etmek mümkündür. İnkâr etmek mümkün değildir. Kelâm kitaplarında bu konuda yeter derecede aklî deliller vardır.

Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  İcmâli ve Tafsîlî İman Nedir

b) Akıl yoluyla sadece mümkün olduğu ispat edilebilecek olan gaybı Meleklerin varlığı, vahiy, âhiret gibi diğer konular bu kısmı teşkil eder. Akıl ancak, melek adı verilen ve gözle görülmeyen varlıklar bulunabileceğini kabul eder. Bundan ötesi ise Allah’ın (Kitabı ve Peygamberi yoluyla) verdiği habere kalır. Ayetler ve hadisler, meleklerin ve âhiretin varlığım en kesin ve açık ifadelerle anlatırlar.

Allah’a ve Peygambere inanmak fakat onların verdikleri haberleré inanmamak birbirine zıd durumlar meydana getirir. Allah’ın ve Peygamberinin verdiği haberi kabul etmemek, Allah’ı ve Rasülünü kabul etmemek mânâsını taşır.

Kur’an-ı Kerîm’de, Allah Teâlâ’nın Hazreti Adem’i topraktan yaratması ve bu hususta meleklerle geçen konuşması gibi geçmişe ait gayb haberleri bulunduğu gibi, âhiret âlemine ait gelecekle ilgili gayb haberleri de vardır.

 

Allah Teâlâ kitabında (kendisine göre en değerli ve şerefli insanlar olan) müttakileri öğerken onların ilk ve büyük hususiyetler gayba inanmak olduğunu bildirmiş ve Peygamberine şöyle hitabetmiştir: “Sen ancak Zikr’e (Kur’an’a) tabî olan ve görmediği halde Rahman (olan Allah)’dan korkan kimseyi inzar edersin(verdiğin azab haberinin onlara faydası ve te’siri olur) Sen onu bir mağrifetle ve şerefli bir mükâfat ile müjdele.

Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  Dini İmanın Artması ve Eksilmesi

 

Bir Cevap Yazın