İslam’da Emir ve Yasaklar nelerdir ?

İslam, getirmiş olduğu inanç sistemi yanında bir takım kurallar ve ölçüler de içeren bir dind ir. Allah insanlara, yaşamlarını sürdürürken bu kurallara uymalarını emretmiştir.

Yüce Allah’ın insanların uyması için koyduğu kurallar olan emir ve yasaklar, onları hem dünya da hem de ahirette mutlu ve huzurlu kıl­mak için konulmuştur.

Yüce Allah Kur’an’da insanı başıboş bırakmadığını belirtmekte­dir.Buna göre, birtakım görev ve sorumluluklarımız vardır. Allah’ın bildirdiği bu görev ve sorumlulukları yapmak, yasaklardan kaçınmak her Müslüman’ın en başta bilmesi ve yapması gereken hususlardır.

Allah’ın Kur’an’da yasaklamadığı, yapılmasını uygun gördüğü davranışlara “helal” denir. Dinimize göre birşeyi helal veya haram kılan Allah’tır. İslam’da helal olan, serbest bırakılan iş ve davranışlar haramlara göre daha fazladır.

Allah’a inanan bir insan onun helal kıldığı işleri ve davranışları yapmalı, haramlardan uzak durmalıdır. Helal ile haramı ayırt edebil­mek çok zor değildir. Buna göre, İslam’ın özüne, temel ilkelerine ay­kırı olmayan davranışlar helaldir. Bunun dışında kalan ve İslam’ın özüyle uyumlu olmayan işler ise haramdır. Örneğin İslam çalışıp üret­meyi, alın teriyle elde edip kazandığını yemeyi, helal ve doğru bir davranış olarak değerlendirmiştir. Ama bir de bunun tersi vardır. O da kişinin gelirini, ihtiyacını emek sarf ederek değil de haksızlık veya gasp etmek yoluyla karşılamasıdır. Bu davranış bütün boyutlarıyla, İs­lam’ın özüne ve temel esaslarına aykırıdır. Ayrıca Yüce Allah hırsızlık, gasp haksızlık gibi çirkin davranışları açıkca yasaklamıştır.

Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  İslam dinimiz'de Anne hakkı nedir ?

Müslüman Allah’ın helal ve haram kıldığı şeyleri iyi bilmeli, yapıl­ması doğru, yararlı ve helal olan davranışlara yönelmelidir. Şayet helal olmayan davranışlara yönelirse ölçüyü kaybeder ve manevi açı­dan sıkıntıya düşer. Kur’an’da yoksulu doyurmak, yaşlılara yardımcı olmak, zekat vermek, iyilik sever olmak, çalışmak ibadet etmek hacca gitmek gibi pek çok emir yer almaktadır. Bu emirler aynı zamanda helal olan davranışlardandır:

Yüce Allah’ın Kur’anı kerim ‘de açıkca belirtip , yapılmasını istemedi­ği hususlara da haram denir. Haramla r gerek insan sağlığı, gerekse toplum açısından zararlı olan iş ve davranışlardır. Toplumun düzeni helallere ve haramlara uymakla sağla na bilir. Bu açıdan haramdan ka­çınmanın, insan hayatında önemli bir yeri vardır. Örneğin ; içki, insan sağlığı açısından zararlıdır. Kumar, aile saadetini olumsuz etkilemesi yanında toplum için de pek çok kötülüklere kaynak teşkil eden kötü bir alışkanlıktır.

Din adına, Allah’tan başka hiçbir kimse helal olan bir şeyi haram sayamaz. Haram olan bir şeyi de helal kılma yetkisine sahip değildir. Böyle bir davranış Kur’anı kerim’de şiddetle kınanmaktadır.

Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  İslam dinimiz'de Akraba hakkı nedir ?

Dinimizde, haramlar helallerden çok değildir. Aksine haramlar ol­dukça sınırlıdır. Helaller ise, her zaman daha fazladır. Yüce Allah, di­ni insanların mutluluğu için göndermiştir. Din ile insanların elini ko­lunu bağlayarak onları, dünya nimetlerinden mahrum etmek istemez. Çünkü o, dünyayı insan için yaratmıştır.

İslam’a göre hayır işleri yapmak için, kumar oynanamaz, hırsızlık yapılamaz. İnsan elinde olan imkanlarla hayır işleri yapmakla mükel­leftir. Helal olmayan yollardan sağlanılan kazançla hayır yapılmaz. Bu hoş bir durum değildir.

İslam dininde iyiliğe götüren yollar iyi kabul edilirken harama götüren bütün yollar ise haram kabul edilir. Hz . Peygamber Yüce Al­lah’ın; “Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” ayetiyle Müslümanları açıkça uyarmış ve bu davranıştan kaçınmak gerektiğini bildirmiştir.

Kur’anı kerim’de haram olan şeyler açık bir ifadeyle belirlenmiştir. Buna göre domuz etinin yenmesi, içki kumar, tefecilik, israf, zina , dedikodu yapmak, hırsızlık, yalancı şahitlik yapmak, ölçü ve tartıya hi­le karıştırmak haramlardan bazılarıdır.

Dinimiz haramları belirlerken zorlayıcı olmaz, insanlara kolaylık­lar da sağlar. Buna göre İslam’da “zaruretler haramı mübah kılar” ilke­si vardır. Olağanüstü ‘ bazı durumlarda, haram olan bir şey pekala he­lal veya mübah olarak görülebilir. Açlıktan ölme tehlikesiyle karşı kar­şıya olan kişi domuz eti veya ölmüş hayvan eti yiyebilir. Kur’an bu­nunla ilgili şöyle der:”… kim mecbur kalırsa (başkalarının hakla­rına) saldırmaksızın, sınırı da aşmadan (bunlardan yiyebilir)
…; Ancak insan bunu yaparken de ölçüyü kaçırmamalıdır.

İslam’da Emir ve Yasaklar nelerdir ?” konusunda Bir Fikir

Bir Cevap Yazın