Gayba İman Nedir ?

GAYBA İMAN NEDIR ? İslâm dininde makbul ve muteber olan imân; gayba olan imandır. Yani görmeden, sadece Allah’m ve Rasülünün verdiği haberin doğru olduğunu, onların yalan ve yanlış haber vermeyeceklerini kabul ve tasdik ederek yapılan iman. Gördükten sonra inanan kişi, Allah’a ve Rasülüne değil, gözlerine inanmıştır. Bu inanışın İslâm dininde bir değeri yoktur. Ahirette, Kur’an’da haber verilenlerin aynen vâki olduğunu görenler ”Ey Rabbimiz! Gördük, işittik. Artık bizi dünyaya döndür (ve bir fırsat daha tam) salih…

"Gayba İman Nedir ?"

İkrar Nedir ?

İkrar Nedir ? Kalpte bulunan imanın, dil ile söylenmesidir. Bir kimsenin mü’min olduğunun bilinmesi ve ona müslüman muamelesi yapılabilmesi için imanım ikrar etmesi, inandığını açıklayıp dili ile söylemesi lâzımdır. İnanan fakat bu inancını diliyle söylemeyen kimse, kendisi için dünyevi birçok mahrumiyetlerin yanında ağır bir vebal ve günah yüklenmiş olur. “Allah’a ve bize indirilen her şeye inandık deyin…”5 gibi âyetlerin hükmüne karşı gelmiş, Allah’ın ve Rasulünün emirlerini tutmamış olur. Kalbte bulunup da açıklanması en lüzumlu hatta…

"İkrar Nedir ?"

Allah’a İman ve Tasdik Nedir ?

İMAN NEDİR?   İman inanmak demektir. Kalbin bir şeye (zorla değil) kendi isteğiyle tereddütsüz olarak bağlanması, tasdik etmesidir.   İman; tasdik ve ikrar olmak üzere iki yönlü olarak incelenir. Çünkü bir insanın tam Bir müslüman olarak değerlendirilebilmesi için inanılması gerekli olanlara kalbiyle inanması ve bu inancım diliyle de açıklaması lâzımdır.   Tasdik Nedir ?   İmanın esası kalpte bulunan tasdiktir. Aşağıda vereceğimiz âyetler ve hadis-i şerifler, imanın kalpte bulunduğunu göstermektedir:   1 -”O münafıklar ağızlarıyla!…

"Allah’a İman ve Tasdik Nedir ?"

Haşr nedir, ne demek ?

HAŞR Lügat manası toplamaktır. Dini manası ise, ölüleri çürüyen ve dağılan parçalarını hesaba çekmek üzere hayat verip bir araya toplam aktır.Allahu Teala, nefha-ı kıyam, ile, ölüleri tekrar diriltecektir. Bu diriltiş dünya hayatında olduğu gibi yine ruh ve cesedin bera­berliği halinde olacaktır. Diriltilen sadece ruh değildir. Bu mev­zuda gelen ayetler ve hadisler, ruhun cesetle beraber olacağını anlatmaktadır . Buna “Haşr-i cismanı” denilir. Haşr-i cismani imam olmayan veya zayıf imanlı olanlara im­kansız bir şey gibi görünür .…

"Haşr nedir, ne demek ?"

Sur ve Sur’a üfürüş nedir ?

SUR VE SUR’A ÜFÜRÜŞ Sur, Peygamber Efendimiz tarafından üflenen bir boru diye anlatılmıştır. Ona İsrafil Aleyhisselam üfürecektir. İlk üfürüş hafif olandır. Bu üfürüş kıyamet öncesi müthiş ve umumi bir•zelzelenin meydana gelmesine sebep olur. Bu zelze­ leden bahseden ayetlerde Yüce Rabb’imiz durumu şöyle haber veriyor: “Ey insanlar!… Rabbinize ciddi bir saygı duyun ve ko­runun. Çünkü kıyamet zelzelesi pek büyük bir zelzeledir. Onu göreceğiniz günde her anne, emzirdiği çocuğunu unutur ve arayamaz olur. Her hamile kadın çocuğunu…

"Sur ve Sur’a üfürüş nedir ?"

Kıyamet ve Ahiret hakkında tembihler

1 – KIYAMET VE AHİRET HAKKINDA TEMBİHLER   – Kıyamet ve ahiret, bizim için tamamen gayb alemi du­rumundadır. Bu sebeple, kıyamet ve ahirete ait bilgi, sadece Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinden ve peygamberimizin en sıhhatli ve doğru olarak nakledilen hadislerinden alınır. Bundan dolayı bir kimsenin şahsı görüş ve kanaatini olduğu gibi almak ve ka­ bul etmek veya her rastlanılan kitapta görülen malumata itibar etmek doğru değildir. – İnsanlar ancak gördüklerini anlarlar. Bilmedikleri birşey anlatlırken mutlaka bildiklerinden misal…

"Kıyamet ve Ahiret hakkında tembihler"

Kur’an ve Hadiste Melekler

IV – KUR’AN VE HADİSLERDE MELEKLER   – Ebudderd a (r.a.) Rasul-i Ekrem Efendim iz den nakledi­ yor: “İlim arzu ederek yola çıkan kimseye, Allah Teala cenne­te giden bir yolu kolaylaştırır. Melekler de, ilim arayana olan sevgi ve hoşnutlukları sebebiyle kanatlarını “64 – Ebu Hüreyre (r.), Efendim izin şöyle buyurduğunu an­latıyor: “Cuma günü olunca, mescidin kapılarından herbirin­de, evvel geleni ve daha sonra gelenleri sırasıyla yazan melek­ler bulunur. İmam – minbere çıkmak üzere – geldiği zaman…

"Kur’an ve Hadiste Melekler"

Şeytan nedir, neden günaha sokar ?

III – ŞEYTAN Şeytan asıl itibareiyle cinlerdendir, onlar gibi ateşten yaratılmıştır. Allah Teâlâ’ya uzun süre müddet isyan etmeden ibadette bulunduğu için, melekler seviyesine yükselmiş meleklerin Âdem Aleyhisselam’ a onu kıble edinip secde etmeleri emrine itiraz et­miş, kendisinin ateşten, Adem’in topraktan yaratıldığını, bu se­beple de Adem’den hayırlı olduğunu iddia etmiştir. Emre itiraz etmesi, Allah’ın emrini hikmetsiz ve manasız bulması, kendisi­nin Allah Teala’dan daha iyi ve isabetli hükme vardığını iddia etmesi durumu, onu ebediyyen ilahi rahmetten çıkmağa…

"Şeytan nedir, neden günaha sokar ?"

Şirkin çeşitleri nelerdir ?

VII –    ŞİRKİN ÇEŞİTLERİ Akaid kitaplarında şirkin beş çeşidinden bahsedilir. Bunlar: 1 – Şirk-i İstiklal:Allah Teala ile birlikte bir başka ilah tanımak, yahut tamamen ayrı olmak üzere bir veya birden fazla mabudun varlığını kabul etmektir. Biri hayrı, diğeri şerri yaratıyor diye iki ilahın varlığına itikad ·eden “Seneviler” bu kısımdadırlar. – Şirk-i Teb’iz : Allah Teala’nın bir olduğunu kabul etmekle beraber, “Birden fazla tanrının toplanmasından meydana gelen bir Allah” ka­bul etmektir. Teslis (=Üç ilahın toplamı olarak…

"Şirkin çeşitleri nelerdir ?"

Küfr ile Şirkin farkı nedir ?

VI –   KÜFR İLE ŞİRKİN FARKI   Kafir ile müşrik arasında, ahirette görecekleri ceza ve azab bakımından fark yoktur. Her ikisi de cehennemliktir. Her ikisi de İslam dininin dışındadırlar. Aralarındaki fark, sadece dinden çıkış sebebine göredir. Müşrik, şirk koşan, Allah Teala’ya zatında, sıfatlarında veya fiillerinde ortak ve denk tanıyan kimseye denir. İki veya daha ziyade Tanrı tanıyan, her hangi bir varlığı mabud olarak bilen, Allah Teala’nın yaratıcı, öldürücü, kadım, bakı… 101gibi sıfatları­nı başka varlıklar için…

"Küfr ile Şirkin farkı nedir ?"